.

Ulaagaa filannoo Qopheessuu.

Ulaagaan filannoo leenjiifamtoota Poolisii idilee Oromiyaa kan qophaa’u danbii ittin bulmaata Komi/Po/Oromiyaa lakk.32/1995 kewwata 12/1 irratti hundaa’udhaan kan qophaa’u yoo ta’u qabiyyeen isaas akka armaan gadittii tarreeffame dha.

 1. Heera mootummaa fi seeroota biroo biyyatiif bitamaa fi abbomamaa kan ta’e/taatee,
 2. Naamusaa gaarii kan qabu, araada adda addaa fi gochaa yakkaa kamiirrayyuu bilisa kan ta’ee/kan taatee ta’uun kan qaamota naannoo dhimmi ilaallatuun mirkana’ee,
 3. Waraqaa qulqullummaa ganda irraa, waraqaa naamusa gaarummaa mana barumsaa irraa dhiyeeffachuu kan danda’uu,
 4. Faayyummaa guutuu qabaachuu isa ogeessa yaalaatiin kan mirkanaa’ee fi dhaabbata qaamaa hojii poolisiif tolu  ykn sirrii ta’ee kan qabu/qabduu, Akkasumas, dubartiidhaaf  ulfa  irraa  bilisa  ta’uu  ishee  hospitaala  irra  mirkanaa’uu  qaba,
 5. Umuriin waggaa 18 hanga 25 kan ta’e/taate,
 6. Miseensa dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taanee
 7. Yoo xiqqaate barumsa Sadarkaa 2ffaa /kutaa 10 / kan xummuree/tee
 8. Dheerinni (hojjaan) dhiiraaf seentii meetira 170 fi isa oli, Dubartii seentii meetira160 fi isa oli kan ta’ee/kan taatee akkasumas, ulfaatinni isaa dheerina isaa walin kan walmadaalu,
 9. Lammii Itoophiyaa kan ta’ee/tee, akkasumas, jiraataa naannoo kan ta’ee fi ragaa dhiyeeffachuu kan danda’u,
 10. Qooqa hojii naannichaa sirriitti dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu kan danda’uu,
 11. Kan hinfuunee/hin heerumnee ta’ee dirqamaa tajajilaa waggaa torbaa kennuuf qopha’aa kan ta’ee,
 12. Qormaata seensaa fi jajjabina qaama kolleejjichi kennu kan darbee/tee,

Iddoo/bakkaa fi hojii Kom/Po/oromiyaa isa/ishii ramade kamiyyuu irratti hojjachuuf fedhii kan qabuu fi kanaafis waadaa kan galu/tu

 

 

 

               

 
 

 

 

 
Go to top