.

246978735 1291002774655183 5085368412853067774 n

246496250 1291002854655175 116209410850640943 n246298303 1291002957988498 1747233683519452333 nKolleejjiin Poolisii Oromiyaa miseensota Poolisii ulaagaalee armaan gadii guutan filachuun sadarkaa digirii fi dippiloomaatiin barsiisuu barbaada. Kanaafuu miseensonni ulaagaa taa’e guuttan guyya beeksifni kun bahe irra eegalee waajjira Poolisii godinaalee, bulchiinsa magaalotaa fi aanaa keessanitti qaaman akka galmooftan ni beksifina.

Ulaagaa Filannoo Sagantaa Digirii

1.Heera Mootummaa kabajee kabachisuu fi naamusaa garii poolisummaa qabaachuu isaa mana hojii isaaraa ragaa kan dhiyeefatu

2.Yuniivarstii Ykn Kolleejjii beekamtii qabu irraa Saayiinsii Poolisiitiin Dippiloomaa kan qabu/eebbifamee

3.Qabxii waliigala (CGPA) Dippiloomaatii

                    ==>Dhiiraaf 2.5 kan qabu fi

==>Dubartiif 2.2 kan qabdu

    4. Saayiinsii Poolisiitiin Dippiloomaa erga eebbifamee yoo xinnaate waggaa lama (2) kan tajaajilee

   5.Umriidhaan waggaa 45 ol kan hin taane

   6. Raawwii hojii tarmii (waggaa) darban lama tiin %75 fi isaa ol kan qabu

   7.Qormaataa seensaa (Entrance examination) Kolleejjii kennuun qabxii %50 fi kanaa ol kan fidan

   8. Fayyummaa qaamaa fi sammuu guutuu sagantichi barbaadu guutu

Yaadachiisa: Jechi koorniyaa dhiiraatiif barreeffame dubartiis ni dabalata

Ulaagaawwan adda addaa tiif qabxiin kenname

 

Lakk.

Ulaagaawwan

Qabxiin kenname (%)

1

Qabxii waliigala (CGPA) Dippiloomaa

20

2

Qormaataa seensaa

40

3

Raawwii hojii

30

4

Tajaajil hojii

10

 

W/qabaa

100%

Ulaagaa Filannoo Sagantaa Dippiloomaa Komunitii Poolisiingii

 1.Heera Mootummaa kabajee kabachisuu fi naamusaa garii poolisummaa qabaachuu isaa mana hojii isaaraa ragaa kan dhiyeeffatu

 2.Qabxii waliigala qormaata kutaa 10 fi 12tiin

==>Dhiiraaf 2 fi isaa ol

==>Dubartiif 2 fi isaa ol Qooqa Afaan Ingiliffaatiin ”C” gadi kan hin qabne fi Herregaan “F” kan hin qabne

   3.Leenjii bu’uura ogummaa Poolisii booda tajaajila waggaa 3 fi isaa ol kan qabu

  4. Raawwii hojii bara 2009 tiin %75 fi isaa ol kan qabu

  5. Qormaata seensaa (Entrance examination) kolleejjii kennuun

                    Dhiiraa %55 fi kanaa ol kan fida

Dubara %50 fi kanaa ol kan fidan

 6.Umriidhaan waggaa 35 ol kan hin taane

 7.Koorniyaa lamaaniinuu ulfaatina qaamaa K.G. 45 gadi kan hin taane fi K.G. 75  ol kan hin taane

 8.Fayyummaa qaamaa fi sammuu guutuu sagantichi barbaadu guutu

  9.Sartifikeetii bu’uura ogummaa poolisii fudhatee itti eebbifame kan dhiyefatu

  10.Gulantaan issa konistaabilaa hanga saajin ol’aanaa kan ta’e ta’uu qaba

Yaadachiisa: Jechi koorniyaa dhiiraatiif barreeffame dubartiis ni dabalata

 

 

246978735 1291002774655183 5085368412853067774 n

246496250 1291002854655175 116209410850640943 n246298303 1291002957988498 1747233683519452333 nKolleejjiin Poolisii Oromiyaa miseensota Poolisii ulaagaalee armaan gadii guutan filachuun sadarkaa digirii fi dippiloomaatiin barsiisuu barbaada. Kanaafuu miseensonni ulaagaa taa’e guuttan guyya beeksifni kun bahe irra eegalee waajjira Poolisii godinaalee, bulchiinsa magaalotaa fi aanaa keessanitti qaaman akka galmooftan ni beksifina.

Ulaagaa Filannoo Sagantaa Digirii

1.Heera Mootummaa kabajee kabachisuu fi naamusaa garii poolisummaa qabaachuu isaa mana hojii isaaraa ragaa kan dhiyeefatu

2.Yuniivarstii Ykn Kolleejjii beekamtii qabu irraa Saayiinsii Poolisiitiin Dippiloomaa kan qabu/eebbifamee

3.Qabxii waliigala (CGPA) Dippiloomaatii

                    ==>Dhiiraaf 2.5 kan qabu fi

==>Dubartiif 2.2 kan qabdu

    4. Saayiinsii Poolisiitiin Dippiloomaa erga eebbifamee yoo xinnaate waggaa lama (2) kan tajaajilee

   5.Umriidhaan waggaa 45 ol kan hin taane

   6. Raawwii hojii tarmii (waggaa) darban lama tiin %75 fi isaa ol kan qabu

   7.Qormaataa seensaa (Entrance examination) Kolleejjii kennuun qabxii %50 fi kanaa ol kan fidan

   8. Fayyummaa qaamaa fi sammuu guutuu sagantichi barbaadu guutu

Yaadachiisa: Jechi koorniyaa dhiiraatiif barreeffame dubartiis ni dabalata

Ulaagaawwan adda addaa tiif qabxiin kenname

 

Lakk.

Ulaagaawwan

Qabxiin kenname (%)

1

Qabxii waliigala (CGPA) Dippiloomaa

20

2

Qormaataa seensaa

40

3

Raawwii hojii

30

4

Tajaajil hojii

10

 

W/qabaa

100%

Ulaagaa Filannoo Sagantaa Dippiloomaa Komunitii Poolisiingii

 1.Heera Mootummaa kabajee kabachisuu fi naamusaa garii poolisummaa qabaachuu isaa mana hojii isaaraa ragaa kan dhiyeeffatu

 2.Qabxii waliigala qormaata kutaa 10 fi 12tiin

==>Dhiiraaf 2 fi isaa ol

==>Dubartiif 2 fi isaa ol Qooqa Afaan Ingiliffaatiin ”C” gadi kan hin qabne fi Herregaan “F” kan hin qabne

   3.Leenjii bu’uura ogummaa Poolisii booda tajaajila waggaa 3 fi isaa ol kan qabu

  4. Raawwii hojii bara 2009 tiin %75 fi isaa ol kan qabu

  5. Qormaata seensaa (Entrance examination) kolleejjii kennuun

                    Dhiiraa %55 fi kanaa ol kan fida

Dubara %50 fi kanaa ol kan fidan

 6.Umriidhaan waggaa 35 ol kan hin taane

 7.Koorniyaa lamaaniinuu ulfaatina qaamaa K.G. 45 gadi kan hin taane fi K.G. 75  ol kan hin taane

 8.Fayyummaa qaamaa fi sammuu guutuu sagantichi barbaadu guutu

  9.Sartifikeetii bu’uura ogummaa poolisii fudhatee itti eebbifame kan dhiyefatu

  10.Gulantaan issa konistaabilaa hanga saajin ol’aanaa kan ta’e ta’uu qaba

Yaadachiisa: Jechi koorniyaa dhiiraatiif barreeffame dubartiis ni dabalata

 

 

Beeksisa Dura

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Dorgommii sartafikeettii Olaanaa Marsaa 3ffaa

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Leenjiiwwan bara 2010 keenuuf karoorfatee keessaa inni tokko leenjii qondaalummaa sadarkaa sartafikeettii ol’aanaa yoo ta’uu, kanuuma galmaan ga’uuf qophii hunda xumuree jira. Haaluma kanaan, ulaagaa armaan gadii irratti hundaa’uun miseensota Poolisii Godina/Magaalaa keessanii dorgomuuf  fedhii qaban galmeessuun hangaa guyyaa 12/03/2010tti bu’uura  kootaa keessaniitin telegiraaman gabaasa akka nuuf gootan isiin beeksiisna.

Ulaagaawwan filannoo kaadhimamtoota qondaalaa Poolisii Sagantaa sartafiikeettii ol’aanaa

 1. Heera Mootummaa kabajee kabachiisuu fi naamusa Poolisummaa gaarii qabaachuu isaa/ishii ragaa barreeffamaa mana hojii isaa/ishii dhiyeeffachuu kan danda’u;
 2. Sadarkaa barumsaa kutaa 10 ykn 12 kan xumure/tee fi isaa ol;
 3. Umriin  waggaa 35 fi isaa ol ta’ee, waggaa 53 kan hin caalle;
 4. Raaww’ii hojii bara 2009tiin %75 fi isaa ol kan qabu/du;
 5. Fayyummaa qaamaa fi sammuu sagantichi barbaadu kan qabu/du;
 6. Sartafikeettii ogummaa Poolisii bu’uuraa kan qabu/du;
 7. Koorniyaa lamaanifuu ulfaatina qaamaa kg 45 gadi kan hintaanee fi kg 85 ol kan hin taane;
 8. Turmaata yeroo gulantaa saaj/ol’aanaa isaa/ishii kan xumure/te ykn barumsaan digrii duraa ykn qormaata “level IV” ykn “level V” COC kan darbe/te;
 9. Afaan Oromoo dubbachuu,dubbisuu fi  barreessuu sirriitti kan danda’u;
 10. Qormaata seensaa Kolleejjichi kennu kan darbu/tu;

Page 3

Kolleejjin Poolisii Oromiyaa Miseensota Poolisii Haarawa Uummata Keessaa Filatee Marsaa 26ffaaf Bu’uuruma Sagantaa Idilee Isaatin Leenjisuuf ni Barbaada.
Haaluma Kanaan, Namni Ulaagaa Filannoo Poolisii Idilee Oromiyaa Danbii Ittiin Bulmaata Kom/Po/Oromiyaa Lakk. 191/2009 Kewwata 13/1 Irratti Hundaa’udhaan Bahe Guutuu Danda’u Kamiyyuu Guyyaa 16/02/2010 Hanga 25/02/2010tti Waajjira Poolisii Aanaatti Galmaahuu ni Danda’a.

ULAAGAALE FILANNOO

uulagalee

 1. Lammummaan isaa Itoophiyaa kan ta’ee fi waggaa lamaa  fi isaa ol jiraataa Gandichaa kan ta’e;
 2. Heera mootummaaf amanamaa kan ta’ee fi kabajee kabachiisuudhaaf qophaa’ummaa kan qabu;
 3. Afaan Oromoo dubbachuu, barreessuu fi dubbisuu  kan danada’u;
 4. Ganda keessa jiraatu irraa xalayaa deeggarsaa dhiyeeffachuu kan danda’u;
 5. Walqixxummaa sabaa fi sablammootaa, koorniyaa fi amantaatti kan amanu;
 6. Naamusa gaarii kan qabu;
 7. Rikardii balleessummaa yakkaa kan hin qabne;
 8. Umriin isaa waggaa 18 gadi kan hin taanee fi waggaa 25 kan hin caalle;
 9.   Kan hin fuune yookiin hin heerumne;
 10.   Miseensa dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taane;
 11. Gahumsa qaamaa  kan qabuu fi fayyaa kan ta’e;
 12.   Barnoota sadarkaa 2ffaa xumuree qormaata biyyoolessaa  kan fudhate yookiin sanaa ol kan ta’e;
 13. Dheerina dhiiraaf Meetira 1.65 fi isa ol, Dubartiif Meetira 1.55 fi isaa ol kan ta’e;
 14. Ulfaatina dheerinaan walmadaalu kan qabu;
 15. Araada adda addaa irraa bilisa kan ta’e;
 16. Qormaata kennamu kan darbu;
 17. Iddoo fi ogummaa Komishinichi irratti ramadu hundatti ramadamee hojjachuuf fedhii kan qabu;
 18. Guyyaa leenjii xumure yookiin qaxarame irraa kaasee waggaa torba tajaajiluuf mallatteessuu yookiin dirqama seenuu kan danda’u

HUB. GUYYAAN GALMEE 16/02/2010 HANGA 25/02/2010TTI WAAJJIRA POOLISII AANAATTI TA’UU ISAA NI YAADACHIIFNA.

Page 5

bekisKolleejjin Poolisii Oromiyaa Miseensota Poolisii Haarawa Uummata Keessaa Filatee Marsaa 25ffaaf Bu’uuruma Sagantaa Idilee Isaatin Leenjisuuf Ni Barbaada.

 Haaluma  Kanaan Namni  Ulaagaa Filannoo Poolisii Idilee Oromiyaa Danbii Ittiin Bulmaata Kom/Po/Oromiyaa Lakk. 32/1995 Kewwata 12/1 Irratti Hundaa’udhaan Bahe Guutuu Danda’u  Kamiyyuu Guyyaa 01/06/2009  Hanga 06/06/2009tti Waajjira Poolisii Aanaatti  Galmaahuu Ni Danda’a.

 

Ulaagaale filannoo

 1. Heera mootummaa fi seeroota biroo biyyatiif bitamaa fi abbomamaa kan ta’e/taate,
 2. Naamusaa gaarii kan qabu, araada adda addaa fi gochaa yakkaa kam-irraa bilisa kan ta’e/kan taate ta’uun kan qaamota naannoo dhimmi ilaallatuun mirkana’ee,
 3. Waraqaa qulqullummaa ganda irraa, waraqaa naamusa gaarummaa mana barumsaa irraa dhiyeeffachuu kan danda’u/dandeessu,
 4. Faayyummaa guutuu qabaachuu isaa ogeessa yaalaatiin kan mirkanaa’ee fi dhaabbii qaamaa hojii poolisiif tolu  ykn sirrii ta’ee kan qabu/qabdu, Akkasumas, dubartiidhaaf  ulfa  irraa  bilisa  ta’uu  ishee  hospitaala  irraa  mirkanaa’uu  qaba,
 5. Umuriin waggaa 18 hanga 25 kan ta’e/taate,
 6. Miseensa dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taanee
 7. Yoo xiqqaate barumsa Sadarkaa 2ffaa /kutaa 10 / kan xummure/xumurtee fi isaa ol
 8. Dheerinni (hojjaan) dhiiraaf seentii meetira 170 kan ta’eefi isaa oli, Dubartiif seentii meetira 160 fi isaa oli kan taate akkasumas, ulfaatinni isaa /ishee dheerina isaa/ishee walin kan walmadaalu,
 9. Lammii Itoophiyaa kan ta’e/taate, akkasumas, jiraataa/jiraattuu naannoo Oromiyaa kan ta’e/taatee fi ragaa dhiyeeffachuu kan danda’u/dandeessu,
 10. Kana dura miseensa hoomaa waraanaa fi leenjii poolisii bu’uuraa kan hin fudhane,
 11. Qooqa hojii naannichaa Afaan Oromoo sirriitti dhaggeeffachuu, dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu kan danda’u/dandeessu,
 12. Haala maatii kan hin fuunee/hin heerumnee ta’uu isaa/ishee bulchiinsa magaalaa/Ganda irraa qaxaramu/qaxaramtu  dhiyeeffachuu kan danda’u/dandeessu
 13. dirqama tajajila waggaa torba kennuuf qopha’aa kan ta’e/taate
 14. Qormaata seensaa fi jajjabina qaama kolleejjichi kennu kan darbe/dabarte,
 15. Iddoo/bakkaa fi ogummaa hojii kamiyyuu irratti Kom/Po/Oromiyaa isa/ishii ramade hojjachuuf fedhii kan qabuu fi kanaafis waadaa kan galu/galtu.

Page 6

 hub. Guyyaan galmee  01/06/2009 HANGA 06/06/2009tti Waajjira Poolisii AANAATTI ta’uu isaa ni yaadachiifna.

Go to top