.

gakomis  oduu

Ga/Komishinaraa Abbabaa Laggassaa DaayireektarKolleejjii Poolisii Oromiyaa

ebbifamitota qondalaEbbifamtoota Leenjii kaadhimamaa Qondaalaa leenjii Sartifikeettii ol`aanaa marsaa 2ffaa duraan duursee bu’aa bahii baayyee keecha dabartanii guyyaa eebba keechaniitiin bagaa isiin gahe. Isin miseensota yeroo dheeraaf tajaajila kennaa turtan waan taataniif , gumaachaa fi tattaafi mataa keechanii itti dabalamee gulantaa gara gadii jirurraa gara gulantaa qondaalummaatti yoo ceetan seeraa fi turmaata raayyaa Pooliisii Keechattii qabadan gar guddina gulantaa ce’umsaa qondaalummatti darbuu duwwaa otuu hin ta’iin, seenaa ta-naan dura dabarsitanii fi itti- gaafatamummaa bahaa turtanii oli- sadarkaa fi guddinni gulantaa qondaalummaa irraa geechaan, kabajnii fi faayidaa gulantaa kanarraa argattanii olitti itt-gaf-fatamummaan isin eeggatuu fi gaheen bahuu qabdan kan kanaan duraa olitti dacha ta’uu isaa dagachuu hin qabdaan .

gakomis  oduu

Ga/Komishinaraa Abbabaa Laggassaa DaayireektarKolleejjii Poolisii Oromiyaa

ebbifamitota qondalaEbbifamtoota Leenjii kaadhimamaa Qondaalaa leenjii Sartifikeettii ol`aanaa marsaa 2ffaa duraan duursee bu’aa bahii baayyee keecha dabartanii guyyaa eebba keechaniitiin bagaa isiin gahe. Isin miseensota yeroo dheeraaf tajaajila kennaa turtan waan taataniif , gumaachaa fi tattaafi mataa keechanii itti dabalamee gulantaa gara gadii jirurraa gara gulantaa qondaalummaatti yoo ceetan seeraa fi turmaata raayyaa Pooliisii Keechattii qabadan gar guddina gulantaa ce’umsaa qondaalummatti darbuu duwwaa otuu hin ta’iin, seenaa ta-naan dura dabarsitanii fi itti- gaafatamummaa bahaa turtanii oli- sadarkaa fi guddinni gulantaa qondaalummaa irraa geechaan, kabajnii fi faayidaa gulantaa kanarraa argattanii olitti itt-gaf-fatamummaan isin eeggatuu fi gaheen bahuu qabdan kan kanaan duraa olitti dacha ta’uu isaa dagachuu hin qabdaan .

Page 2

 

keessattuu yeroon isini itti eebbifamtanii gara hojii qabtamaatti bobba’uuf deemtan kun yeroo haaromsa gadii fageenyaa gaggeessinee rakkoolee keenninsa tajaajilaa keenya wajjiin wal- qabatee komii uummannii keenya nurratti kaasaa tureef deebii gahaa itti kennuuf leenjiiwwan ilaalcha jijjiruu fi cimsannaa humnaa keessa jirrutti waan ta’eef, hojimaanni keenyaa fi tajaajjilli poolisummaa keenyaa karaa miiraa fi naamusaa poolisummaa eeggateen akka ta’u gaheen qondaalummaa keechaniin bakaa bobbaatanitti akka baatan kan

isinirraa eeggamu baayyee ol’anadhaadha.

Page 3

Kanaaf , yomiyyuu taanan fooyya’ina itti aanuuf yeroo kamiyyuu of qopheessaa , faayidaa keechan du ra kan uummata keenyaa duursaa iddoo bobbata hundatti naamusaa fi miira qon-dalummaa gonfattanii fakkeenyaa gaarii akka taatanii fi injifannoo injifannoorratti galmeessaa akka deemtan dhaamsa koo dabarsaa, turtiin keechaan fi yeerowwaan itti aanan kan nagaa , hojjatanii bu’aa gaarii itti- galeessiftanii fi ittio – guddatan akka isiniif ta’u, hawwa. Dhumarrattii ofirraa isiniif gahuuf qaamoolee hojjatanii fi nuyi deeggaran hundaaf galanni koo yaa gahu.

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Eebba Leenjifamtoota Leenjii Konkolaachisummaa

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Eebba Leenjifamtoota Leenjii Konkolaachisummaa

lekonKolleejjiin Poolisii Oromiyaa humna pooliisii naannichaa kallattiiwwan adda addaatiin cimsuuf ogummaa leenjjiwwaan gaaggabaaboo fi yeroo dheeraa Fudhataaniin leenjisuun mirkaa’uu nageenya fi itti fufiinsa misoomaa naannichaatif gumaachaa guddaa akka taasisan  gochaa jira.

  

lekon3

Bu’uruma kanaan balaa tiraafikaa yeroo irra garaa  yerootti  haammaachaa dhuufe Saalphisuuf miseensa poolisii keessaa konkoolaachiftoota haara’a 196 ta’aan filatee ji’a tokkoof leenjiisaa  ture tibbana ebbisiisee jira

 

Koolleejjiin poolisii Oromiyaa leenjiifamtoota qoondaalumma Diploomaa saayinsii Poolisii marsaa 1ffaa haala ho’aa ta’een simate

Koolleejjiin poolisii Oromiyaa leenjiifamtoota qoondaalumma Diploomaa saayinsii Poolisii marsaa 1ffaa haala ho’aa ta’een simate

barumsa qondaalotaaKolleejjii Poolisii Oromiyaan miseensoota komishiini poolisii oromiyaa fi komishinii manneen sirressaa oromiyaa irraa ulaagaa gutanii dorgoomsiisee yeroo jalqabaatif miseensota sagantaa dippiloomatiif kaadhimamtoota qondaalaa 120  bara 2008 ji’a Fulbaanaa simateerra. Haawaasni koolleejjii poolisii oromiyaa keessumoota Godinaalee fi Magaaloota ollaa bakka argamanitti  sagantaa  baga nagaan dhuuftanii qopheessuudhaan kaadhimamtoota qoondaala haala ho’aa ta’een simatanii jiruu.

Daayireektarri kolleejjii poolisii Oromiyaa Gargaaraa komishineraa Abbabaa Laggasaa akka sagantaa baga nagaan dhuftanii irratti haasawaa godhaniin kadhiimamtoota qoondaaltootaafi baga nagaan dhuftanii erga jadhanii booda marsaan kun seenaa kolleejjii keenyaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu ta’uu eranii leenjifamtoonni  tuurmaata kolleejjii keessattii qaban garii akka ta’u hawanii jiruu. 

Daayireektarri dabalataniis konkolattoni guyyaa har’aa eebbifaman kun humna ittisa biyya keenyaatiin kan hojatamanidha. Leenjifamtootni marsaa 24 ffaa waltajjii leenjii sanqallee galuu isaanii irraan kan ka’e tajaajilli gahaa ta’e akka kennamuu danda’u fi qisaasama yeroo hambisuuf jecha yeroo gabaaba keessatti nuharka gahuu danda’eeraa jadhaniiruu.  Dhuma irrattis Gargaaran Komishinaraa Abbabaa Laggasaa hojiilen kun akka galma gahu gumaacha guddaa kanneen taasisaniif humna ittisa biyyee keenyatii fi  Poolisii Magaalaa Bishooftuu galata dhiyeessanii jiru.

Tajaajila Sarviisii fi Ambulaansii Miseensotaa

Tajaajila Sarviisii Miseensotaa

SarvisiiHaanqiin sarvisiin kan ka’ee rakko yeroo dheera kan turee fi  gaafii miseensoota koonkoolaata sarvisii Koolleejjii poolisii oromiyaa  bara baajetaa 2008  keessatti karoora qabaman keessaa hojilee gurgudoo  rawatamaa kan  jiran yommuu ta’uu, Konkolaatoota saribisi hojjetoota kolleejjii poolisii oromiyaaif tajaajila kennan  Sarviisii gurgudaa humni isaa namoota 65 baachuu danda’u lakkoofsaan lama (2) bitamee gaafa guyyaa 25|02|2008 wal harkaa fuudhinsi furtuu tasifameera.

Tajaajila Ambulaansii fi Konkolaata Bishaanii

Koonkolata Ambulaansii yeroo ariifachiisaf oolu tokko akkasumas konkolaataa bishaanii tokko bara 2008 bitamee jira. Ambulaansin bitame kunis miseensotni yeroo dhukkubsatan ariitidhaan gara mana yaalaatti geessuf tajaajila.

Haaluma wal fakkaatun yeroo hanqinni bishaanii jirutti Magaala Amboo irraa gara waltajjii leenjii Sanqalleetti bishaan deddeebisuudhaaf kan fayyadu yoo ta’u yeroo hanqinni hin jirretti ammoo biqiltuu Koolleejicha keessatti argamu ittiin kunuunsudhaaf kan ooludha.

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa humna pooliisii naannichaa kallattiiwwan adda addaatiin cimsuuf ogummaa leenjjiwwaan gaaggabaaboo fi yeroo dheeraa Fudhataaniin leenjisuun mirkaa’uu nageenya fi itti fufiinsa misoomaa naannichaatif gumaachaa guddaa akka taasisan  gochaa jira.

Go to top