.

Gahee fi Itti Gaafatamaa Hojii  Koree Maaneejimentii Koolleejjichaa

Koreen manajimanti  Koolleejjii Poolisii Oromiyaa Itti waamani isaa Dareektara Kolleejjii Poolisii Oromiyaatiif ta’ee, Aangoo fi Hojiilee armaan gadii ni qabaata.

 • Karoora hojii ni baasa,raawwii isaa ni hordofa,ni to’ata,
 • Murtii fi qajeelfamni boordiidhaan kenname hojii irra ooluu isaa ni hordofa,ni too’ata,
 • Qajeelfama boordiin dabarsu bu’uura godhachuun haala kaffaltii fi guddina adda addaa irratti ni murteessa,
 • Gahumsaa fi qulqullina dandeettii barsiistoota fi leenjistootaa ni mirkaneessa,
 • Seerotni koolleejjichaa akka kabajamanii fi hojii irra oolan ni taasisa,
 • Dhimmoota himannaa naamusaatiin walqabatee koree naamusaatiin calalamani dhiyaataniif irratti murtii ni kenna,
 • Sagantaa leenjii ni baasa,
 • Leenjiin koolleejichaan kennaamu sadarkaa isaa kan eeggate ta’uu isaa ni too’ata.
 • Walitti hidhamiinsi yaada rimmee fi gochaa madaalawaa akka ta’e ni mirkaneeffata.
 • Hojiiwwan qo’annoo ,qorannoo fi waa’uumuu qulqullinaa fi bal’inaan akka adeemsifamuuf haala ni mijeessa,
 • Imaammata,tarsiimoo fi qajeelfama mootummaa adda addaa irratti haawaasnii koolleejjichaa hubannoo akka argatu ni taasisa,raawwii isaas ni hordofa,
 • Baajata koolleejjichaa ni qopheessa, yammuu eeyyamamu hojii irra ni oolcha, rawwii isaas ni gabaasa,
 • Koolleejjichi meeshaa fi human namaa gahaa ta’een akka gurmaa’u ni taasisa,
 • Koolleejjichi walitti dhufeenyaa fi wal-jijjirraa muuxxannoo koolleejjoota adda addaa waliin taasisu akka cimu haala ni mijeessa,
 • Hojjattootni akkaadaamii fi deeggarsaa haala barbaachisaa fi sirrii ta’een ramadamuu isaanii ni mirkaneessa,akka ramadamanis ni taasisa,
 • Guddiina gulantaa miseensoota kolleejjiicha calalee koree manajiimantii Komishiini Poolisii Oromiyaatiin akka mirkana'uu ni tasiisa,
 • Sirna walgahii isaa ni baafata, ittiinis qajeelfama.
 • Hojii Dabalataa dareektara kolleejjiicha irra kennamu ni rawwata.

2

3

side

3

photo 2021-04-30 10-14-23

logo or

 

 

Go to top