.

Caasaa Miseensota Boordichaafi  Gahee Hojii isaanii Ilaalchisee;

Bu’ura dambii koolleejjicha Hundeesse keewwa. 9 tiin miseensonnii fi gaheen hojii isaanii akkaataa armaan gaditti ibsameen tumameera;

  1. Hoogganaa Biiroo Bulchiinsa fi Nageenyaa -------------------- walitti qabaa,
  2. Hoogganaa Biiroo Haqaa -------------------------------------- Itti Aanaa walitti qabaa,
  3. Hoogganaa Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii ----------- Miseensa
  4. Hoogganaa Biiroo Barnoota ------------------------------------------ Miseensa
  5. Koomishinara Koomishinii Poolisii Oromiyaa -------------------- Miseensa
  6. Koomishinara Koomishinii Bulchiinsa Mannen Sirreessaa ----- Miseensa
  7. Daarektara Institiiyuutii Leenjii Oggeessota Qaamolee Haqaa fi Qu’annoo Seera Oromiyaa -------Miseensa
  8. Ejjensii Barnoota, Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Oromiyaa-----Miseensa
  9. Daareektara Kolleejjichaa --------------------------------------- Barreessa fi Miseensa

2

3

side

3

photo 2021-04-30 10-14-23

logo or

 

 

Go to top