.

Ergama, Mul’ata fi Duudhaalee Kolleejjii Poolisii Oromiyaa

Ergama

Barumsaa fi leenjjii ga’umsa ol’aanaa gonfachiisu kennuudhaan humna poolisii uummata hirmaachisee nageenya nannichaa mirkaneessu, heera fi seera kabajee kabachiisu baayinaani fi qulqullinaan horachuu, xinxaala fi qu’annoo gaggeessuudhaan yaadoota haaraa burqisisuun ga`umsii fi hojumaata poolisii itti fufiinsaan akka guddatu taasisuudha.

Mul’ata

Bara 2022 A.L.I tti Yuunivarsitii Poolisii ga’umsa hojii barnoota, leenjii, qo’annoo, kenninsa tajaajila gorsaa fi hawaasummaatiin sadarkaa Baha Afrikaatti fakkeenya ta’ee fi akka Afrikaatti dorgomaa ta’e uumuu.

Duudhaalee ijoo (core values)

  1. Ittigaafatamummaa (accountability)
  2. .Iftoomummaa ( transparency)
  3. Ol’aantummaa heeraa fi seeraa kabajuu fi kabachiisuu (respecting the law)
  4. Icciitii eeguu (confidentiality)
  5. Qophaa’ina jijjiiramaa (change agent
  6. Kutannoon hojjechuu (commitment)
  7. Hirmachiisummaa (participative)

2

3

side

3

photo 2021-04-30 10-14-23

logo or

 

 

Go to top