.

 

 

Gurmaa’ina Kolleejjicha ilaalchisee;

 1. Boordii,
 2. Daarektaraa fi itti aanaa daarektaraa,
 3. Koree Maanejimantii,
 4. Gumii Akkaadaamii,
 5. Kaawunsiili fi
 6. Hojjettoota barbaachisaa ta’aniidha.

Aangoo fi Hojii Kollejjichaa

Aangoo fi gaheeHojii  koolleejjichaaf kennama isaan armaan gaditti ibsamaniidha.

 1. Yaada rimee saayinsii poolisii, kenninsa tajaajila dhimmoota yakkaa waliin walqabatanii fi fedhii leenjii adda addaa jiru ilaalchisee qu’annoo fi qorannoo ni adeemsiisa.
 2. Bu’aa qorannoo tajaajilamtootaaf ni tamsaasa, bakka barbaachisaa ta’eetti tajaajila gorsaa ni kenna.
 3. Meeshaalee leenjii barbaachisan ni dhiyeessa.
 4. Ulaagaa qopheessuun boordiitti dhiyeessuun yoo mirkanaa’e leenjifamtoota Kolleejjiicha seenan ni filata, ni leenjisa.
 5. Sirna fi sagantaawwan barnoota fi leenjii poolisummaa qopheesse ni kenna.
 6. Hojimaata poolisii Naannichaa fooyyeessuuf leenjii gabaabaa ni kenna.
 7. Bu’a qabeessummaa barnootaa fi leenjii Kolleejjichaan kenname ni xiinxala, bu’aa argates qaama dhimmi ilaaluuf yaada waliin ni dhiyeessa,
 8. Naamusa leenjifamtootaa ilaalchisee hordoffii fi to’annoo ni taasisa, bakka hanqinni naamusaa jirutti tarkaanfii sirreeffama ni fudhata, akka fudhatamus ni taasisa.
 9. Dhaabbilee kaayyoo walfakkaatu qaban waliin walitti dhufeenya hojii ni taasisa.
 10. Leenjifamtoota leenjii isaanii xumuraniif raga sartifikeettii ykn Dippilooma ni kenna,
 11. Mallattoo gulnataa poolisii adda addaa fi barumsa isaaniitiin caalmaa kan argataniif badhaasa ni kenna.
 12. Leenjifamtoota shaakkalaaf ni bobbaasa, ni hordofa.
 13. Ragaa barnootaa fi leenjii poolisii Naannichaa walitti ni qaba, ni qindeessa, qaamota dhimmi ilaaluuf ni tamsaasa.
 14. Sirna leenjifamtoonni, hojjettoonni akkaadaamii fi bulchiinsa itti hordofamanii fi madaalaman diriirsuun hojiirraa ni oolcha.
 15. Ogeessota hojii poolisiitiif barbaachisan siviilii keessa qaxaruudhaan leenjii poolisummaa ni kenna, akka ramadamaniif Koomishiniitti ni erga;
 16. Gaggeessitoota poolisii Naannichaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif tajaajila gorsaa ni kenna.
 17. Maqaa isaatiin waliigaltee ni seena, ni himaata, ni himatama, qabeenya ni horata ni bulcha,
 18. Karoora hojii fi baajata waggaa Kolleejjichaa qoratee boordiif ni dhiyeessa,

Hundeeffama Boordii Kolleejjichaa Ilaalchisee

Bu’ura Dambii koolleejjichaa keeww. 8 tiin Boordiin Koollejjii Poolisii Oromiyaa akkaataa armaan gaditti ibsameen tumameera.

 1. Boordiin Hojii gaggeessaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa kanaan booda “Boordii” jedhamee kan waamamu dambii kanaan hundeeffameera.
 2. Itti waamamni Boordichaa Pireezidaantii mootummaa naannichaaatiif ta’a.

Miseensota Boordichaafi Gahee Hojii isaanii Ilaalchisee;

Bu’ura dambii koolleejjicha Hundeesse keewwa. 9 tiin miseensonnii fi gaheen hojii isaanii akkaataa armaan gaditti ibsameen tumameera;

 1. Hoogganaa Biiroo Bulchiinsa fi Nageenyaa -------------------- walitti qabaa,
 2. Hoogganaa Biiroo Haqaa -------------------------------------- Itti Aanaa walitti qabaa,
 3. Hoogganaa Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii ----------- Miseensa
 4. Hoogganaa Biiroo Barnoota ------------------------------------------ Miseensa
 5. Koomishinara Koomishinii Poolisii Oromiyaa -------------------- Miseensa
 6. Koomishinara Koomishinii Bulchiinsa Mannen Sirreessaa ----- Miseensa
 7. Daarektara Institiiyuutii Leenjii Oggeessota Qaamolee Haqaa fi Qu’annoo Seera Oromiyaa -------Miseensa
 8. Ejjensii Barnoota, Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa Oromiyaa-----Miseensa
 9. Daareektara Kolleejjichaa --------------------------------------- Barreessa fi Miseensa

Aangoo fi Hojii Boordii koolleejjichaa Ilaalchisee ;

Bu’ura Dambii koolleejjichaa keeww.10 tiin aangoo fi gaheen hojii Boordii Koollejjii Poolisii Oromiyaa akkaataa armaan gaditti ibsameen tumameera.

 1. Kolleejjicha olaantummaadhaan gaggeessuu,
 2. Sirna gurmaa’ina Kolleejjichaa  murteessuu,
 3. Daareektaraa Kolleejjicha filachuudhaan Pireezidaantii naannichaatiif dhiyeessuun  muuchisiisuu,
 4. Wixinee karoora hojii fi baajata waggaa Kolleejjichaa qoratamee dhiyaate mirkaneessuun qaama dhimmi ilaaluuf  dhiyeessuu, yammuu ragga’u raawwii isaa  hordofuu,
 5. Akkaataa qacarrii, bulchiinsaa fi naamusa barsiistoota fi leenjistootaa ilaalchisee qajeelfama  baasuu, hojii irra oolmaa isaa  hordofuu,
 6. Murteen dabarse hojii irraa ooluu isaa  hordofuu fi  too’achuu,
 7. Sagantaan barnootaa, leenjii fi qu’annoo kaayyoo poolisii fi faayidaa ummataa irratti hundaa’ee qophaa’uu isaa akkasumas bu’uura saganteeffameen hojii irra ooluu isaa  too’achuu.
 8. Sirna barsiistonnii fi leenjistoonni faayidaa addaa itti argachuu danda’an  murteessuu,
 9. Kaffaltii Kolleejjichi tajaajila adda addaatiif kaffalchiisu murteessuu,
 10. Waliigaltee Kolleejjichi qaama sadaffaa waliin taasisu ilaalee  mirkaneessuu.
 11. Murtee qaamni Kollejjichaa kamiyyuu kennu irratti oli iyyannoo sadarkaa isaa eegee dhiyaatu qoratee murtee  kennuu.
 12. Guddina sadarkaa fi badhaasa barsiistoota akkaadamii fi hojjettoota Gumii akkaadaamiitiin dhiyaate ilaalee mirkaneessuu, hojii irra ooluu isaa  too’achuu.
 13. Karoora, tarsiimoo fi misooma humna namaa Kolleejjichaa akka qophaa’u taasisuu.

Sirna Walgahii Boordichaa Ilaalchisee

Bu’ura Dambii koolleejjichaa keeww. 11 tiin Sirna Walgahii Boordii Koollejjii Poolisii Oromiyaa akkaataa armaan gaditti ibsameen tumameera.

 1. Boordichi ji’a sadiitti al tokko walgahii idilee kan qabaatu ta’ee akkaataa barbaachisummaa isaatti walgahiin ariifachiisaan waamamuu ni danda’a.
 2. Miseensota Boordii keessa walakkaa ol yoo argaman walgahichi guutuu ni ta’a.
 3. Murtiin Boordichaa sagalee caalmaadhaan kan darbu ta’ee, sagaleen yoo wal-qixa ta’e yaadni walitti qabaan deeggare murtii boordichaa ta’a.

K.Aangoo fi Hojii Daarektaraa Kolleejjichaa Ilaalchisee

Bu’ura Dambii koolleejjichaa keeww. 22 tiin Daareektarri Kolleejjichaa aangoo fi hojii armaan gadii  qabaachuu isaa tumameera.

 1. Kolleejjiicha bulchuu, gaggeessuu,
 2. Gumii fi Koree Maanejimantii walitti qabuu, murtiin isaan dabarsan akka hojii irra ooluu taasisuu,
 3. Karoora fi tarsiimoo waliigalaa Kolleejjichaa qopheessuu, hojii irraa oolchuu, akka hojii irra
 4. Karoora hojii fi baajata wagga qopheessee Boordii Kolleejjichaaf ni dhiyeessa, yoo mirkanaa’e hojii irra ni oolcha, akka hojii irra oolu taasisuu.
 5. Hojjettoota bulchiinsa Kolleejjichaaf barbaachisan bu’uura seera hojjettoota mootummaatiin ni qacara, ni bulcha, akka barbaachisummaa isaatti hojii irra gaggeessuu.
 6. Ulaagaa qacarrii barsiistotaa fi leenjistootaa qopheessee Boordiif dhiyeessuu, yemmuu mirkanaa’u hojiirra oolchuu.
 7. Seerootni Kolleejjichaa kabajamuu isaanii mirkaneessuu.
 8. Kolleejjiicha bakka bu’uudhaan walii-galtee ni mallattessa; qunnamtiiwwan qaama sadaffaa waliin taasifaman hundaaf Kolleejjiichabakka bu’uu,
 9. Mana Kolleejjichaatiin herreegni baankii akka banamuu fi socho’u taasisuu.
 10. Si’oominaa fi milkaa’ina hojii Kolleejjichaaf jecha aangoo fi hojii isaa gar-tokkeen itti gaafatamtoota ykn hojjettoota biro Kolleejjichaaf bakka bu’uummaan kennuu,
 11. Sirni leenjii ifa, si’aayaa fi haqa qabeessa akka ta’uu haala mijeessuu,
 12. Adeemsa baruu, barsiisuu Kolleejjichaa gabbisuu fi bu’a qabeessa taasisuuf haalawwan dandeessisan qoratee yaada furmaata dhiyeessuu,
 13. Gabaasa Raawwii hojii kurmaana kurmaanaan Boordiidhaaf dhiyeessuu.
Go to top