.

Seenaa Gabaabaa Hundeeffamaa fi  Sadarkaa Guddina Waltajjii Leenjjii Poolisii Oromiyaa Hardhaa

Haala Baruumsaa fi Leenjii Bara 1985 dura ture

Seenaa Gabaabaa Hundeeffamaa fi  Sadarkaa Guddina Waltajjii Leenjjii Poolisii Oromiyaa Hardhaa

Haala Baruumsaa fi Leenjii Bara 1985 dura ture

Barumsaa fi Leenjii Bara 1985 dura

abbadulaAkkuma Mootummaan sirni Dargii aangoo irraa bara 1983 A.L.I kufeen booda biyyii keenya mootummaa  cee’umsaa hundeesuudhaan  bulchiinsa feedaraalizimii sabaa fi sab-lamoonnii, ummatoota Itiyoophiyaa   bulchiinsa mootummaa isaanii hundeeffatani ofiin of-  bulchu calqabuu isaanii tiin bifa haaraa ta’een,  hundeeffamnii fi jiraachuun  qaama nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneesu  barbaachaa ta’ee argame. kana  ta’uu isaatiinis, labsiin  lakki.8/1984 waa’ee boobbii ittisaa biyyaa fi poolisii naannoolee ittin dhaabuun  danda’amu mootumma cee’umsaa tiin bahee hojiirra akka oolu ta’e.

 Bu’uruma kanaan  Naannon keenya Oromiyaanis, humna Poolisii  isaa ijaaruun barbaachisaa fi dirqama  waan ta’eef, yoo xiqqaate sadarkaa naannootti  jiraachuun  dhaabbata leenjii poolisii tokko murteessaa ta’ee argame. Yeroo sanatti barbaachisummaan hundeeffama mana leenjii poolisii hubatamus dhimma kana gara hojii qabatamaatti jijjiiruuf haalli ture salphaa akka hin turin seena darbe ni yaadatama.

 Hanga manni leenjii jiddu galaa ta’ee tokko hundeeffamutti callisanii ta’uun dhimma hin danda’amne waan ta’eef moo humna nageenya baayyee murteessoo ta’e kan bifa haaraan ijaruuf moo sadarkaa sadarkaa sadarkaan sochiin taasifamaa turuu isaa namootaa hojii san keessa turanirraa hubachuun danda’ameera.

Haala Baruumsaa fi Leenjii ...

 gamoHumna nageenyaa naannoon Oromiyaa bifa haaraan ijaaruuf  Sochiiiwwan turan keeessaa, miseensoota  poolisii muraasa sirna  duraaniirraa  garanatti ce’anii fi miseensoota haarawaa hirmaannaa uummataa tiin  bakka jireenya isaniirra  filatamaniif leenjiin guyyoota 15 hin caallee  godinuma godina isaanii irratti    kennameefii  hojiirratti akka bobba’an taasifamaa kan turame ta’uu akka fakkeenyatti kaasuun ni    danda’ama. Gama biraa tiin  leenjiin haala kanaan kennamu kun rakkoo yeroof jiru hiikuuf yaa gargaaru malee ga’umsa kan hin qabnee fi kunumtuu bifa  walfakkaatuun godina hundarratti bifa walfakkaatuun kennamaa kan hin turre ta’uu hubatamee hanqinaalee humni kun erga hojiirratti bobba’ee muldhachaa turan hambisuuf dirqama mana ykn dhaabbata leenjii tokko yoo xiqqaate sadarkaa naannootti qabaachuun barbaachisaa fi dhimma filannoo hin qabne ta’ee argame. Leenjiwwan godina godinarratti yeroo muraasaaf kennamaa turaniin hanqinaalee hojiirratti muldhachaa turanis  hanbisuuf  leenjiin haala kanaan kennamaa turan irra deebi’uudhaan manneen leenjii poolisii hunda’u keessatti kennamuu akka qaban haalli raawwii ture argisiisaa dhufe. Bu’uruma kanaan bara 1984 keessa Waltajjiiwwan Leenjii Poolisii Oromiyaa iddoo lamatti Magaalaa Adaamaa  iddoo amma Jidduu Gallii Leenjii Komishinii Bulchiinsa  Manneen Sirreessaa Oromiyaa itti gaggeeffamaa jiruu fi Magaalaa Jimmaa, iddoo amma  Waajjirri Qajeelcha Poolisii Godina Jimmaa itti argamutti] hundaa’anii hojii isaanii akka eegalan ta’e. Leenjiwwan godinaaleerratti guyyaa muraasaaf kennamaa turanis manneen leenjiii akka haaraa fi yeroo duraa tiif  Adaamaa fi Jimmaatti hundeeffaman kan keessatti leenjiin cimsannaa humnaa baatii tokkof irra deebiin akka kennamu ta’ee, yeroo duratiif akka leenjii marsaa 1ffaattii lakkaawwamnii eebbisiisuun danda’ameera.

Baruumsaa fi Leenjii

Haala Baruumsaa fi Leenjii Bara 1985 Booda Jiruu fi Hundeeffama Waltajjii Leenjii Poolisii Oromiyaa [Sanqallee]

 Hojiiwwan leenjiii poolisii iddoo lamatti eegalamee ture kun immoo humna barsiisaa, lenjisaa akkasumas haalli leenjii iddoo lamatti gaggeessuu rakkisaa ta’ee argamuu isaa tiin bara 1985 Ji’a Muddee keessa leenjiwwan iddoo lamatti kennamaa turan kun iddoo tokkootti gara Godina Shawaa  Lixaa Amboo iddoo addaa  Sanqalleetti akka galu taasifamee jira.

Waltajjiin Leenjii poolisii Oromiyaa Sanqallee tti yeroo hundeeffamu hojii isaa kan calqabe  , manneen leenjii Jimmaa fi Adamaa irraa walitti dhufaniin humna namaa  118  yoo ta’u,  kana keessaas barsiisoota 9,leenjistoota dirree 18, hojjataa  deggeersaa 91  fi lojistiksii koonkolaataa lamaa fi mannen moofaa duraan Sanqallee keessatti argaman qabachuudhaan yeroo duraatiif leenjii poolisummaa bara 1985 marsaa 3ffaa irraa eegalee kennuu akka calqabameedha.

 Yeroo kanatti manni leenjichaa Hogganaa 1, itti gaafatamtoota kutaalee 7 itti waamamni isaanii hogganaa waltajjichaaf ta’ani fi  kutaa xiqqaa 5 tiin kan caaseeffame ta’uun isa seenaa ture irra hubachun danda’ameera.

 Caasseeffamni kunis hanga hundeffama Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti yeroo adda addaa kan jijjiramaa ture yoo ta’u yeroo Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa hundeeffamuu Waltajjiin leenjii poolisii Oromiyaa akka adeemsaa tokkotti maqaa isa duraan ture kana fooyyeessuudhaan Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Waltajjii leenjii idilee fi ogummaa poolisii ta’ee dhaabbatee  jira.

lenji Waltajjiin Leenjii Poolisii Oromiyaa Sanqalleen leenjiiwwan adda addaa marsaa 3ffaa irraa eegalee hanga  bara kanaatti yeroo 24ffaaf kan  kennaman yoo ta’uu, Jidduu jidduutti baay’inni ummata Naannicha,  sochiwwan dinagdee fi hawaasummaa yeroodhaa gara yerootti daran  guddataa dhufeen  barbaachisummaan tajaajila poolisii akka dabalaa deemu taasiisaa tureera. Mootummaan   barbaachisummaa fi fedhii  tajaajila humna nageenyaa dabalaa dhufe kana keessumeessudhaaf  yeroo tokkotti humna poolisii baay’ee leenjisee baasuuf dandeettiin  simannaa mana leenjii Sanqallee   waan hin dandeenyeef leenjiwwan poolisii idilee  marsaa ;14ffaa, 16ffaa,17ffaa, fi 20ffaa, manneen  leenjii  ergisaa Ittiisa Biyyaa kan akkaa:-

  • Hursoo,
  • Bilaattee,
  • Laga- Daadhii fi  
  •  Xoollaay jedhamanitti akka kennamuu ta’eera.

Waltajjii Leenjii

Waltajjii Lenjii Poolisii Oromiyaa Gara Kolleejjiitti Guddisuuf sochii taasifamee fi Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Kolleejjii Poolisii Oromiyaa

namalidKolleejjiin Poolisii Oromiyaa Kolleejjummaan akka dhaabbatu ka’umsi isaa fedhiin tajajila poolisii  dabalaa  waan dhuufeef  humna poolisii naanichaa leenjii fi barumsa isaa sadarka ol’aanatti ol-guddisuu fi  leenjii  geggeessummaa  sadarkaa adda addaatti kennuudhaaf akka naannootti kolleejjii poolisii  tokko  hundeessuun  murteessaa ta’ee waan  argameef sochiin adda addaa taasifamaa turee, calqaba bara  2001 keessa iddoon  Kolleejjichi itti hundeeffamu filatamee dhaabbata guddisa  daa’immanii, bakka “NACID” (ናሕማልድ)  jedhamee waamamutii wal harkaa fuudhinsi 13 /02/ 2001  taasifamee dhakaan bu’uraaPireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa yeroo sanaa kan turaniin  kabajamoo Abbaa  Duulaa Gammaadaa  tiin  gaafa 18/08/2001 ADAAMAA tti taa’eera.Sochii sana booda taasifameenis  dambii  lakkofsa  129/2002  tiin Dhabbata Barnootaa fi Leenjii ol’aanaa qaama seerummaa qabu ta’ee hundaa’eera.   Bu’uurumaa kanaan   kolleejjiichi mana leenjii poolisii idilee fi oggumma  Sanqalleetti argamu  of-jalatti haammachuudhaan  itti waamamni isaas komishiinii Poolisii Oromiyaatiif ta’ee, ol’aantummaadhaan boordiidhaan akka buluu  danbiichaan murta’eera.

2

3

side

3

photo 2021-04-30 10-14-23

logo or

 

 

Go to top