.

Gahee fi Itti Gaafatamummaa  Qu’annoo, fi Kennaa Tajaajila Gorsaa

 • Itti waamamni isaa  Daarektara Koolleejjii Poolisii Oromiyaatiif ta’e hojiiwwan armaan gadii ni raawwata.
 • Hojii Xiinxalaa fi qu’annoo koolleejjii Poolisii Oromiyaa ni karoorsa, ni gaggeessa, ni qindeessa, ni too’ata,
 • Hojiiwwan Qo'anno fi xiinxalaa irratti Ad/xiqqaa xiinxalaa fi qu’ annoo fi kenna tajaajila gorsaa komishiinii Poolisii Oromiyaa waliin qidoominaan  ni hojjeeta.
 • Hojiiwwan xiinxalaa, qu’annoo fi kenna tajaajila gorsaa irratti Daarektara, itti aanaa dareektara fi abba ade/ho/barnootaa fi leenjii /academic vice director/ fi Abbooti Ad/Ho/Kolleejjiicha ni deeggara, ni mariisisa
 • Tajaajjiila poolisii  ammayyaa ta'ee kennuuf wantoota ykn sooyiraa /input/ ta’uu danda'an xiinxalaan addaan ni baasaa,
 • Xiinxaala hojiiwwan beekumsa fi teekinoolojii ogummaa Poolisii gabbisuu danda'aan ni gaggeessa,akka  babal’atu ni tasiisa,
 • Xiinxaloota, imaammattoota, dambiiwwanii fi qajeelfamoota haaraa jijjiirama dhaabbatummaa/Institututional change/ Kolleejii Poolisii  Oromiyaa itti fufsiisuu dandeesiisan fi Yaada foya'insaa ni  burqisiissa, ni deeggara,
 • Hojiiwwan barnootaa fi leenjii qindoomina koolleejjii poolisii oromiyaa fi dhaabbilee biraa waliin gaggeeffaman xiixalaa fi qu’annoo irratti  kan hundaa’an akka ta’an ni hojeeta, ni deeggara,
 • Istaandardiiwwan qulqullinaa hojimaannii fi adeemsonni  barnootaa fi leenjii ittiin qajeelfaman yeroo yeroon qorachuun yaada fooyya’insaa ni dhiyeessa, ni deeggara,
 • Argannoowwaan/bu'aleen qo'annoo fi xiinxaala qaama ilaallatuuf dhiyaatani hojii irra akka oolan ni tasiisa, 
 • Fedhiiwwan xiinxalaa fi qu’annoo addaan  ni baasa, proposaala (TOR) xiinxalaa fi qu’annoo kanaa qopheessee ni dhiyeessa, filannoowwan baasiin proposaali xiinxalaa itti uwwifaman ni barabaada, raawwii fi bu’aa xiixalaa fi qu’annoo mirkanaa’an hojii irra ni oolcha,
 • Qorannoo fi xiinxaala fedhiiwwanii fi bu’alee leenjii fi barnoota yeroo yeroon ni tasiisa
 • Argannoo ykn bu’aa  xiinxaala fi qu’annoo leenjii fi barumsa argamaan irratti seminaara, woorki shooppii fi simpooziyeemii qopheessee leenjii ni kenna, waltajjiiwwan walfakaatan qamaa birootiin qopha'aan  irratti ni hirmaata,
 • Barsiisoonni koolleejjii poolisii Oromiyaa hojii xiinxalaa fi qo’annoo irratti akka hirmaatan ni jajjabeessa,
 • Dhaabbilee tajaajilaa gorsaatti fayyadamuu danda’an adda ni baasa, gaaffii tajaajilaa gorsaa dhiyeessan ilaalchisee sirnaa tajaajila kanfaltii ni diriirsa, haala tajaajilli itti kennamuu fi raawwatamuu danda’u irratti xinxalee ni murteessiisa, yeroo murtaa’us ni raawwata,
 • Midiyaalee adda addaatiin  fayyadamuudhan bu’aalee fi sagantaalee xinxala fi qo’annoo fi tajaajilaa gorsaa ni beeksisaa.
 • Yaadoota fi sirreefamoota hojii xiinxaala , qo'annoo fi keenna tajaajilaa gorsaa foyyeessu fi jajjabeessu danda'an ni fudhataa, tarkaanfii sirreessaa ni tasiisa, kan murtee barbaadan qaama ilaaluuf dhiyeessee ni murteessisa.
 • Baajata Xiinxalaa, Qo'anno fi kennaa tajaajilaa gorsaatiif barbaachiisu qopheessee ni dhiyeessaa, yeroo heyyamameef ni hojii irra ni oolcha,
 • Sirnoota hojimaataa guddina adeemsichaatiif gargaaran ni diriirsa, hojii indokitirineeshinii miseensota adeemsichaa keessatti ni hojeeta
 • Sooyiraaleen hojii adeemsichaatiif barbaachisan akka guutaman gaafii ni dhiyeessa, yoo guuttaman hojii irra ni oolcha,
 • Rifoomii mootummaan yeroo adda addaa baasuu hojii irra ni oolcha,
 • Raawwii hojii adeemsichaa ni gamaaggama, qaama ilaaluf ni gabaasa,
 • Hojii dabalataa Qaama ol'anaa irra kennamu ni rawwata,

Saayinsii  Tekinoloojjii

ICT

Mana Kitabaa

Qu'onnoo fi Xinxalaa

Go to top