.

Gahee fi Itti Gaafatmummaa Ad/Xiq/Hoj/ Mana Kitaabaa

Itti waamamni isaa Itt/A/ Dareektera Ol'aanaa Akkadaamiitif  ta’ee, Aangoo fi Hojiilee armaan gadii ni qabaata.

ü  Heeraa fi Seeroota biyyaatti ni kabajaa, ni kabachiisa,

ü  Hojiiwwan mana kitaabaa waltajjichaa ni karoorsa, ni gurmeessa, ni gaggeessa, ni too’ata

ü  Tajaajila mana kitaabichaa si’ataa taasisuuf kan gargaaran tajaajila awtomeetii, raga elektirooniksii, intarneetii fi odeeffannoowwan teekinoolojii kan biroo akka qabaatu ni hojeeta

ü  Kitaabonni mana kitaabaa waltajjichaa kaataaloogiin adda bahee akka taa’uu fi sirni hojimaataa fayyadamtootaaf ifa ta’e ni diriirsa

ü  Meeshaawwan ykn sooyiraawwan tajaajila mana kitaabaa fooyyessuuf gargaaran akka guutaman ni taasisa, kenniinsa tajaajila mana kitaabichaa ni hordofa

ü  Qajeelfamoonni mana kitaabaa ni hojii irra akka oolaan ni tasiisa,

ü  Lakkaawwii waliigalaa/inventory audit/ qabeenya mana kitaabaa wayitaawaa akka tasiifamu ni hordoofa,

ü  Dhaabbilee barnootaa kanneen biroo waliin qunnamtii taasisuun muuxannoo gaggaarii walitti qabuun hojimaata caalmaa qabu uumuuf ni tattaafata

ü  Kitaboleen waltajjichaa keessatti baruu fi barsiisuuf barbaachisan yeroo yeroon akka guutaman haala ni mijeessa,

ü  Kitaaboota adda addaa fi muujiliiwwan baruumsa fi leenjii diree fi looltumma  eergiisaaf gaafatamaan akkaata qajeelfamaa hojimaata mana kitaabatiin ni eergisa, yeroodhaan fi qulquliinaan deebbi'uu isaani ni mirkanneessa,

ü  Sirnoota guddina hojimaata garee mana kitaabaaf gargaaran akka diriiru ni tasiisa,

ü  Rifoormiwwaan mootummaan yeroo adda addaa baasuu hojii irra ni oolcha,

ü  Sooyirawwaan hojii Adeemsichaaf barbaachiisan akka guuttamu ni tasiisa,

ü  Raawwii hojii kutichaa ni qorata, gabaasa wayitaawaa ni dhiyeesa

ü  Hojiiwwan dabalataa itti qaama ilaallatu  irraa kennamaniif ni raawwata.

Saayinsii  Tekinoloojjii

ICT

Mana Kitabaa

Qu'onnoo fi Xinxalaa

Naqa Kitaabole 

 

Flexi Contact User Guide    Download

 

 Ulaagaa Filannoo download icon 
Go to top