.

Gahee fi Itti Gaafatamummaa  Daaroktoreetii Misooma TQO

Itti waamamni isaa itti aanaa daarektaraa Ol'aana Akkadamiitif Yoo ta'uu Gahee fi angoo armaan gadii qabaata.

 • Heeraa fi Seeroota biyyaatti ni kabajaa, ni kabachiisa,
 • Hojiiwwan Babal’ina teknoolojii fi Maxxansa meeshaalee deg/Barnoota ni karoorsa, ni gurmeessa,  ni qajeelcha, ni too’ata;
 • Tarsiimoowwan Babal’ina teknoolojii fi Maxxansa meeshaalee deg/Barnoota itti fayyadama teekinoolojii ni baasa, qaama ol’aanaaf ni dhiyeessa, yoo mirkaneayee hojii irra ni oolcha;
 • Maxxansa adda addaa, bu’aawwan xiinxalaa fi qu’annoo, muujulii/barreeffamoota ittiin barsiisan  akka maxxanfamaan fi  joornaalota adda addaa raabsaman ni taasisa.
 • Sooyiraawwan maxxansa tajaajila baruu fi barsiisuutiif oolan akka guutaman gaafii ni dhyeessa,yoo eeyyamaaman tajaajila irra akka oolan ni godha,
 • Meeshaaleen itti fayyadama maxxansa adda addaa yeroo tajaajila isaanii eeganii akka haaromfaman ni taasisa,
 • Maxxansoota/print/ tajaajila barumsaa fi leenjiitiif oolan ni maxxansaa, muujulii fi kitaabota adda addaa ni bayiisa, ni to’ata,
 • Itti fayyadama teekinoolojii irratti hojjattootni fi leenjifamtooni koolleejjicha hubannoo akka argatan haala ni mijeessa,
 • Guddina teekinoolojii dhaabbilee birootiin hojjetamanii tajaajilaaf dhiyaataniis ta’ee hojiilee neet woorkii hojjetamaa jiran ni qo’ata, hojiirra ni oolcha,
 • Piriintarii, kompiitarii, maashinii baay’isuu, faaksii fi kkf…sirnaan suphaamani hojii irra ooluu isaani ni hoordoofa, duub-deebii fudhachuun rakkoowwan uumamaniif deebii ariifachiisaa ni kenna,akka kennamuus ni tasiisa,
 • Gaaffiin bittaa bu’aa teekinoolojii yemmuu dhiyaatu sanada Speesifikeeshinii  akka qophaa'uu ni tasiisa, deeggarsa  ogummaa akka kennamu ni godha, yeroo bitamu sirrummaa fi hojii irra ooluu isaa ni mirkaneessa,   
 • Meeshaaleen itti fayyadama ICT akka guutaman gaaffii ni dhiyeessa, yeroo guutamanis seeraan hojiirra ni oolcha; yoo manca’ee wayitiidhan akka suphamaan  ni taasisa.
 • Hojimaata walitti hidhamiinsa hojeetoota, garee fi adeemsicha guddisuuf gargaaraan ni diriirsa, hojiiwwan indiktirineeshinii ni hojjeta,
 • Rifoormiiwwaan mootumman bahaan hojii irra ni oolcha, hojii irra oolmaa isaani ni too'ata,
 • Raawwii hojiiwwan adeemsichaa ni qorata, gabaasa wayitaawaa ni dhiyeessa,
 • Hojiiwwan dabalataan Itti Aanaa daarektra fi Abbaa Adeemsa Barumsa fi leenjii irraa kennamuuf ni raawwata,

Saayinsii  Tekinoloojjii

ICT

Mana Kitabaa

Qu'onnoo fi Xinxalaa

Go to top