.

Kilabii kubbaa miilaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa tapha liigii Oromiyaa ramaddii “F” Magaalaa Ciroo irratti gaggeeffame irratti taphaan lammaffaa bahuun Meedaaliyaa Meetii fi naamusaan geeba argataniif simannaa taasisuun taphattoota sochii caalmaa agarsiisaniif badhaasni onnachiiftun Daareektara ol'aanaa KPO G/Komishineraa Tolchaa Magarsaatin kennamee jira. Taphattoonnis geeba fi Meedaaliyaa argatan hooggana Koolleejjichaaf kennanii jiru.273605596 1364547290634064 281619837145443488 n273713748_1364547370634056_3283007841101728369_n.jpg273849724 1364547287300731 7054124623942927877 n

Koolleejjin Poolisii Oromiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii Fooreensikii Biyyoolessaa biyya Hindii waliin walii galtee michoomaa waliin hojjechuu mallatteesseera.

Haala baruufi barsiisuu ammayyeessuudhaan leenji’aan koollejji poolisii oromiyaa haala qabatamaa ta’een hubaachuudhaan adeemsa qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa dhaqqabamaa fi si’aayinaan uummanni waan poolisii irraa bu’aa guddaa galmeessuuf kan gargaaru ta’uu Itt/A/ Komishineraa fi Hogganaan Damee qoraannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Gargaara Komishineraa Girmaa Galaan Sirnicha irratti argamuun hubachiiisaniiru.
Daarikterri Ol’aanaan Koolleejji Poolisii Oromiyaa Gargaara Komishinera Tolchaa Magarsaa erga sirna mallattoo waliigaltee raawwatanii booda erga dabarsaniin Poolisiin Oromiyaa technology waliin adeemuun sirna haqa biyya keenyaa fooyyeessuu keessatti walittii dhufeenyi NFSU (National Forensic Science University) kun gahee ol’aana qaba jedhan.
Gara fuulduraattis Muuxannoo wal jijjiiruu, Leenjii gaggabaaba, Leenjii dheeraa yuunivarsiitichi nuuf kennuu waada nuuf galeera, kanaaf jabaannee carraa argame kanatti poolisin oromiyaa akka fayyadamuuf hojii nurraa eeggamuu hojjachuu qabna jechuun dhaamaniiru daarikterri ol’aanan Yuunivarsiitii NFSU (National Forensic Science University) kan ta’an Vice chaansilarii Dr.J.Myas walii galte kun gara fuulduraattis koolleejji poolisii oromiyaa gargaaruuf kan dandeessisu ta’u ibsuun roga hundaan deeggarsi NFSU (National Forensic Science University) taasisu cimee itti fufa jedhan.

1

23581012oro polKolleejjii Poolisii Oromiyaa Ejensii Dhaabbata Barnoota Ol’aanoo HERQA irraa sagantaa Maastersii ykn Digirii lammaffaa gosa barnoota Criminology and Criminal Justice System beekamtii guutuu argachuu isaa Daarikterri ol’aanan Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishenera Tolchaa Magarsaa ibsaniiru .
Dabalataanis Kolleejji Poolisii Oromiyaa Loogoo ykn Aasxaa Kolleejjichaa jijjiiramuu isaa beeksisaniiru.
html

 

 Kolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Taayitaa Misooma fi Eegumsa Bosonaa Sanada Walii galtee (MOU) Waliin Hojjachuu Malllatteessan

Yakka qabeenya uumama biyya keenyaa irratti raawwatu ittisuuf dhaabbilee Mootummaa waliin Qindominaan Hojjachuun murteessa dha jedhan Daarekterri Ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishinaraa Tolchaa Magarsaa.  kaayyoon Poolisii yakka ittisuu fi ol’aantummaa seera mirkaneessudha. Kanaaf walii galteen waliin hojjachuu Abbaa Taayita Eegumsaa fi Misooma Bosonaa fi Bineeldota Itiyoophiyaa Waliin taasifame kun yakka qabeenya uumamaa irrati gahuu karaa qindoomina qabuun ittisuuf ni gargaara jedhan.
 Gara fuuldurattis sirna barnoota keenya keessatti waa’ee bineensa bosonaa, waa’ee yakkoota qabeenya uumamaa irratti raawwatamu bocuun leenjiin Poolisii keenyan ni kennama jedhan.
Daarekterri Ol’aana Abbaa Taayita Eegumsa fi Misooma Bineens Bosona Itiyoophiyaa obbo Kumarraa Waaqjijaraa akka jedhanitti Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa waliin qindoominaan hojjachuun leenjii yeroo tokkoof qofa osoo hin taane waggaa guutuu waliin hojjachuuf qajeelfamoota fi dambiilee eegumsa bineensa bosona hojii irra oolchuf kan nu gargarudha. Gara  fuulduraattis Reenjarsoota keenya leenjisuu qofa osoo hin taane iddoo hojiitti hordoffiin barsiisuu Kolleejjiin akka godhan walii galteen ni gargaara jedhan.Gama biraatin sirna kana irratti kan argaman Daarektera ol’aana ILQSO fi miseensa boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa obbo Tasfaayee Booressaa akka jedhanitti erga akka dhaabbataatti dhaabbatee kaasee hojiilee boonsa hojjachaa turuu isaa kaasun dhaabbata guddaa akka abbaa taayitaa eegumsa fi misooma bineensa bosonaa waliin uumun isaa yakka qabeenya uumamaa irratti raawwataman ittisuuf yoo yakki raawwatames qoratanii qaamota seeratti dhiyeessun hubannoo qabsiisu fi qamoota eegumsa bineensa bosonaa irratti bobba’anis leenjisuuf kan isa cimsu erga jedhani bood walii galticha akka hojitti jijjiirtan jechuun dhaamsa isaani dabarsan.
245390985 1286048525150608 7719630670318767930 n

245379403 1286047001817427 3195035106315078101 n

Birmadummaa  Guutuun Boqonnaa Haaratti olka’iinsa Alaabaa Keenyaf

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaatti guyyaa ayyaana   Alaabaaa akka biyyaatti yeroo 14ffaaf kabajamu ilaalchisee Qodaaltota, miseensota fi barattoota Kolleejjichaatin sirna hoo’aa ta’een kabajame oolee jira.
Alaaban bakka bu’aa biyyaa ta’e agarsiistu yookin calaqqee walabummaa fi birmadummaa biyya tokkooti.  Ibsitu mallattoo gootumatis. Biyyi tokko biyya jedhamtee kan beekamtu ummata Mootummaa, daangaa murtaa’ee fi walabummaa yoo qabaattedha. Kanaaf nutis mallattoo biyya kana dhaloota dhalootatti yeroo dabarsinu injifannoo dhan dabalaa akkasumas maalummaa Alaabaa keenyaa egeree boriitif yeroo dabarsinutti jaalala biyyaaf qabnu barsiisun jaalala biyyaa akka qabaatanitti guddisuun nurraa eegama jechuun Daarekterri Ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishinaraa Tolchaa Magarsaa dhaamani jiru

photo 2021-10-11 02-05-38photo 2021-10-11 02-05-52photo 2021-10-11 02-05-47

Baga Booqaa Birraa Bara 2014 tiin siniin gahe

photo 2021-09-12 23-20-00

Qondaaltotaa fi Miseensota Koolleejjii Poolisii Oromiyaa, Institiyuutii leenjii Oggummaa poolisii, waltajjii leenjii Poolisii Idilee,Waltajjii Leenjii Tooftaa loltummaa fi Waraanaa,Hojjetoota Siviilii hunda duraan dursee Baga Booruu Gannaa Nagaan Baatanii Booqaa Birraa Bara 2014 tiin Isin Gahe. Barri 2013 akka Koolleejjii Poolisii Oromiyaatti,Bara bu’aa bayii hedduu keessa dabarree dirqamoota gurguddoo Mootummaan nutti kenne karaa guutuu ta’een xumurree bu’aa Milkaa’aa fi cululuqaa itti galmeessisiisneedha.

Argannoon bu’aa cululuqaa kana keessatti Qondaaltonni, Barsiisonni fi Leenjistoonni akkasumas Miseensonni Koolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Hojjettoonni Siviilii Tokkummaa, Jaalalaa, fi Qindoomina guddaadhaan walitti Itituun gahee mataa isaaniii osoo humna isaanii hin qusatin karoora koolleejjichi qabate galmaan gahuuf waan mirkaneessaniifi. Kanaaf Hawaasa Mooraa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa Hunda Maqaa Kootii fi Maqaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaatiin Bu’aa argame kanaaf Galatoomaa jechuun fedha.

Barri Haaraan 2014’n Kun,

  • Bara Tokkummaa Fi Jaalalli keenya akka sibiilaatti jabaatee ergamoota gurguddoo Mootummaan nutti kenne kara bilchina qabuun bahuudhaf itti qophoofnu.
  • Bara Qindoominni miseensotaa fi qondaaltota koolleejjii keenyaa walitti Ititee akka haphee walqabatee Hojii Boonsaaf itti qophoofnu
  • Bara bu’aa cululuqaa Caalmaa galmeessuuf itti karoorfannu.
  • Seenaa guddina hawaasaa irraa akka hubatamuu danda’utti sochii hariiroo hawaasaa naga-qabeessa gochuu fi amala namoota dhuunfaa sirreessuuf yeroo adda addaatti mootummaan seerota gara garaa baasee hojiirra oolchaa jiru,humna poolisii hubatee seericha hojiirra oolchu qarree (leenjisnee) baasuuf yeroo itti of qopheessinu,walumaa galatti,Bara Ejjennoon keenya lalisee hiddi isaa latee lafa qabatee, Dirqamoota Mootummaan nutti kenne kamiyyuu karaa caalmaa ta’een itti galmeessinu, Leenjii qulqullina qabu kennuun Naannoo keenya bira darbee sadarkaa biyyaatti humna filatamaa waamichi yoo taasifameef Injiffannoo caalmaa galmeessee Maqaa saba keenyaa waamsisu, Oomishuuf Of haa qopheessinu jechaa, Barri 2014 Kan Nagaa, Gammachuu, fi Jaalalaa kan waan hawwine hunda, galmaan itti geenyu hunda keessaniif Hawwaa, Irra deebi’uun miseensota koolleejjii poolisii Oromiyaa fi komiishinii poolisii Oromiyaatiin,Bariin Birraa kunHunda keenyaaf bara waan dandeenyuu fi karaa dandeenyu hundaan itti milkoofnu hunda keenyaaf yaa ta’u jechaa,Irra deebi’uun Baga Bara Haarawa 2014 Geessan siniin jedha.

Galatoomaa!

G/Komiishinaraa Tolchaa Magarsaa Yaadatee

Daareektara Ol’aanaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa humna Poolisii leenjisaa ture bakka hooggantoonni ol'aanoon argamanitti sirna hoo’aa ta’een eebbisiisee jira. 

Kolleejjichi eebbifamtoota digirii marsaa 2ffaa fi qorannaa yakkaatiin immoo yeroo jalqabaatiif dippiloomadhaan eebbisiisuu isaa Daayireektarri ol'aanaa G/K/TOLCHAA MAGARSAA himaniiru. Itti aansuunis hojii nageenyaa murteessaa ta’e hojjechuu keessatti ga’een humna nageenyaa ol'aanaa ta’uu isaa hubachuun ol'aantummaa seeraa kabachiisuu irratti cimsanii hojjachaa jiraachuu ibsan. Yeroo ammaa kanatti yakkoota garagaraa yeroodhaa gara yerootti mudatu hir’isuuf karaa baratameen ittisuun rakkisaa waan ta’eef leenjii madaalawaa kennuun hundaa ol-barbaachisaa ta’uu Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa waan hubateef ogummaa garagaraa gonfachiisuun eebbisiisaa kan tureef kan jiru ta’uu G/K/TOLCHAA MAGARSAA dubbataniiru. Eebbifamtoonni digirii jalqabaa dhiiraa kudhaniif(10) dubara tokko(1) yoo ta’u qorannaa yakkaa diphiloomaadhaan immoo dhiira soddomii sagaliif(39) dubara tokko(1) , walumaagalatti leenjifamtoonni 51 ogummaa kanaan akka eebbifaman dubbataniiru. Kolleejjichi rakkoo gama nageenyatiin mudatan hambisudhaf gara fuulduraatti ogummaa garagaraatiin hanga digirii 2ffaatti ga’oomsee eebbisiisuuf hojjachaa jiraachuu isaa sirna eebbaa kanaa irratti ibsaniiruuHumna nageenyaa yeroo tokkoo qofa leenjisanii dhiisuun waan hin danda’amneef ogummaa rakkoo furuu danda’u irratti xiyyeeffachuun Kolleejjichi hojjachaa jira. eebbifamtoonni kunniinis ogummaa barataniin rakkoo nageenyaa fi ol'aantummaa seeraa kabachiisuu irratti ga’ee irraa eegamu akka ba’ataniif G/k/TOLCHAA MAGARSAA dubbataniiru. 

Sirna eebba kanaa irrattis keessummaa kabajaa bulchiinsa mootummaa Naannoo Oromiyaatti hoogganaa mana hojii abbaa alangaa walii gala Oromiyaa fi itti aanaan walitti qabaa boordii Kolleejjichaa OBBO HUSEEN USMAAN ergaa dabarsaniin hirmaannaa dubartootaa cimsuun ittisa irra darbee yakki yeroo raawwatamu seektara haqaa waliin qindoomuun qorachuun murtee haqaa kennisiisuuf waadaa keessan eegdanii amanamummaan uummata tajaajiluu qabdu. Isin eebbifamtoonni guyyaa har’aa amanamummaa fi I/gaafatamummaa dachaan isinitti kenname kana akka baatan adaraa isiniin jechuun barbaada.

 

Sirna kana irrattis kan argaman Komishinii Poolisii Oromiyaatti Itt/A/KOMISHINARAA POOLISII IDILEE fi hooganaa dame qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa G/komishinaraa GIRMAA GALAAN kenniinsa gulantaa erga kennanii booda jabaannee haqaan haqa uummata keenyaa barbaaduu qabna jedhan. Baratoota qabxii ol'aana galmeessisaaniifis sirni badhaasaa raawwatameera.photo 2021-08-13 06-02-34photo 2021-08-07 05-46-53photo 2021-08-07 05-54-03photo 2021-08-07 05-55-59photo 2021-08-13 06-02-43photo 2021-08-07 05-41-55photo 2021-08-07 05-34-44photo 2021-08-07 04-10-49

 photo 2021-08-07 05-43-42photo 2021-08-07 05-41-16Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Leenjii Dandeettii Raawwachiisummaa manneen Leenjii hunda dabalatee kennamaa ture Raawwatame jira.

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Dandeettii Raawwachiisummaa Qondaaltotaa fi miseensotaa cimsuuf Mata duree Gaggeessummaa( Leadership) fi naamusa Poolisii(Police ethics)Jedhu irrati Ogeessota Yuunivasiiti Arsii irraa dhufaniin kennamee jira. Sirna Leenjii kana hasawa baniinsa kan nuuf saaqan Daarekteera Ol'aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa G/Komishiner Tolchaa Magarsaa yeroo, yeroon qondaaltota fi miseensota dhaabbatichaa qaruun akka yeroo waalin of gahoomsan gochuuf gahee Ol'aanaa waan qabuuf Leenjii akka kanaa kun gara fuulduraas kan cimee itti fufuudha jedhan. Qondaaltonni fi miseensonni Kolleejjiichaas Leenjii akka kanaa Haala yeroo eeggatee nuuf kennamuun daran cimee itti fufuu qaba jechuun yaada isaani ibsaaniru.

207145093 1215298955558899 130686459669094824 n

211480972 1215298962225565 1199683250766521333 n209593388 1215298772225584 5948129469834116482 n209046204 1215298915558903 7693885730067117120 n

209341250 1215299008892227 439705315771127313 nKolleejjii Poolisii Oromiyaa Mata Duree Leenjii Haala Yeroo Fi Gahee Poolisii Jedhu Irratti Mariin Gaggeesee.

Daarektera ol’aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishineraa Tolchaa Magarsaa keessummoota baga nagaan dhuftan jechuun sagantaa baniinsa taasisuun Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Yeroo kamiiyyuu caalaa Nageenya naannoo kabachiisuu irra darbee nageenyi biyya keenya akka galma ga’uuf Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa shoora Ol’aanaa taphataa jira jechuun ibsan.

Itti aansun Barreffama gabaabaa Utubaalee nageenya haala qabatamaa addunyaa fi gahee Poolisii jedhu Gar.Prof. Insp/ol Fiqaaduu Taaffasaatin dhiyaate irratti Pirezadaantii Yuuniversiitii ASTU Dr. Lammii Guutaa fi Bulchaa Bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo barreeffama kana irratti Miseensota Kolleejjii Poolisii Oromiyaa waliin marii bal’aa taasisanii jiru

Gama biraatin immoo Guyyaan har’aa guyyaa addaa ta’ee galma’ee jira. Kunis dhaadannoo harka tokkoon nageenya keenyaa eegachaa harka tokkoon immoo misooma biyya keenyaa ni deeggarra jedhuun bittaan Boondii Marsaa 3ffaa Qarshi 2,164,034 ( Miliyoona lamaa fi kuma dhibba tokkoo fi kuma jaatamii afurii fi soddomii afur) Qondaaltota, miseensota fi hojjeetotaa siivili kolleejjii poolisii oromiyaatin bitamee jira. Daarektari Ol’aana Kolleejji Poolisii Oromiyaas ergaa dabarsaniin Miseensi keenya yeroo kamiiyyuu caalaa yeroo aammaa kanatti gaachana saba isaa ta’ee nageenya naannoo isaatif kan dhaabbataa jiruu dha. Haa ta’uu malee yeroo ammaa kana jala bultii filannoo biyyooleessaa marsaa 6ffaa akka biyyaa keenyatti geggeeffamuuf qophiin xumurametti Bittaa boondii Hidha laga Abbaayaa tiif bituun keessan guyyaa biroo irraa kan adda isa taasisuudha jedhan.

Daarekterri ol’aanaa instiyuutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannaa seera Oromiyaa fi miseensa boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Obbo Tasfaayee Booressaa gaheen Pooliisii akkuma biyyaa tokkoof ol’aana ta’ee mariin kunis murteessa fi gara fulduraattis cime itti fufuun hojiittii hiikamuu qaba jedhan. Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa hojii nageenya cinaatti hidha laga Abbaayaaf bittaa boondii gochuun keessan hojii nama boonsuu fi akka biyaatti fakkeenyummaa gaarii qabuudha jedhan.

Dhuma irrattis Daarekterri ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa raagaa boondii kana waajjira hidha haaromsa laga Abbaayaa damee Oromiyaa tif Aaddee Qonjiiti Baqqalaatti kennamee jira.

200731861 1205447859877342 5499225504320109185 n

201009216 1205447853210676 7522358183816358849 n

202310518 1205448256543969 6374850175246883605 n

2471577

 

201128542 1205447976543997 3339351165864322830 n

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa gabaasa raawwi kurmaana 3ffaa fi karoora tarsiimoo’aa wagga 10nii boordif dhiyeessun irratti mar’atanii jiru. Raawwin Kolleejjichaas kan nama boonsu ta’uu isaa Itt/A/walitti qabaa Boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa alangaa walii gala Oromiyaa Obboo Huseen Usmaan hubachiisun Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa dirqamaa fi imaana ummataa Oromoo fi Mootummaa Naannichatin itti kenname karoora guutuu ta’een bahachuuf barumsaa fi leenjii qulqullina qabu kennuun humna nageenya wabii ummata Oromoo ta’e daran oomishuu qaba jedhan. Waltajjii kana irratti kan argaman Kom/Jeneraala Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa sadarkaa isaa guddisuuf yeroo kamiiyyuu caalaa komishiniin Poolisii oromiyaa deeggarsa isaa irraa barbaadamu kan godhu ta’uu isaani ibsanii jiru. 

197328250 1198879993867462 3385712719198727847 n

197513535 1198879253867536 5405509767433119356 n

197984072 1198880000534128 8276617538372156443 n

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Dhaabbattoota Afur Wajjiin Sanada Waliigaltee Michooma Waliin Hojjechuu Mallatteessee

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Sanada Waliigaltee (MOU) Institiiyuuti Leenjii qaamolee haqaa fi qorannaa seera Oromiyaa, Yuunivarsiiti Naannoo Oromiyaa, Qajeelcha Poolisii Godina shawaa Bahaa fi Qajeelcha Poolisii Magaalaa Adaamaa waliin Sanada Waliigaltee waliin hojjechuu waliif mallatteesani jiru.

Sirna kana irratti Daarektara Ol'aana kolleejjii Poolisii Oromiyaa kan ta’an Ga/komishineraa Tolchaa Magarsaa Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa yeroodha yerootti humna dandeetti raawwachisummaa isaa guddisuuf dhaabbilee garaagara waliin hojjechuun murteessadha. Jechuun dhaabbattoota kana waliin sanada waadaa waliin hojjechuu waliif mallatteessaniruu.   Yeroo ammaa kana biyyi tokko akka guddattu kan taasisu keessaa inni tokko yoo qaamni nageenyaa kun guddina biyyaaf wabii ta'uu yoo danda'e qofa. Guddina kanaaf immoo Wabii ta'uu kan danda’u haalli jijjiirama Addunyaan keessa jirtu waliin deemudhaaf keessumattuu dhaabbilee barnoota ol'aanoo xiyyeeffannoo guddaa argate akka biyyaattis ta'ee akka gaanfa Afirikaatti dorgomaa ta'ee biyya kana sadarkaa barbaadamuun ga'udhaaf qajeelcoota Bu/ma/ Adaamaa fi Shawaa Bahaa Hojiimaataa Poolisiitiin Moodeela taasiisne /centreof excellency/ taasiisuun muuxxannoowwan gaggaarii argaman babl’isuun akka nu gargaaruuf waliigalteen har’a waliiif mallatteesinu kun barbaachisaa ta'ee argame jira.

Obbo Tasfayee Booreessaa Daarektara ol’aanaa Instituyuti Leenjii qaamolee haaqa fi qo rannaa seeraa Oromiyaa Duraan dursee sagantaa kana qopheessuu keessaniif galata qabdu jechuudhan yeroo kamiiyyuu caalaa waliin ta'anii ,waliin mari'tanii hojjechuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu Kolleejjin Poolisii Oromiyaa fakkeenyumaa , wabii sabaa ta'uusaa hojiin kan agarsiisaa jiru waan ta'eef nutis qaama kana waliin hojjechuuf har’a Sanada waliigaltee waliif mallatteessuu keenyaaf heddu gammanneera jedhan. Gara fuladuraattis deeggarsa barbaachisuu hunda taasisuuf waadaa galaniruu.

Itti /Pireezidaantii Yuunivarsiiti Naannoo Oromiyaa Dr. Kokab Dammaqaa Sagantaan kun Kolleejjii Poolisii Oromiyaatiin Qophaa’u isaa Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Akka dhaabbata barnoota Ol’aannoo tokkootti barumsaa fi leenjii, qu’annoo fi qoraannoo akkasumas kenna tajaajila hawaasummaa keessatti adeemsifamuuf gahee isaa akka bahuu isa kan dandeesisuu ta’uu fi waliin hojjechuun caalamaatti galam akka biyyaattiis ta’e akka naannootti qabamee yeroo gabaaba keessatti galmaan gahuuf kan nu dandeessisuudha.

Daarektara Qa/ Poolisii Bu/ma/Adaamaa Kom/ Mangistuu Ijaaraa fi Itti/Daareektara qorannaa yakkaa Qa/Poo/ Go/Sh/Bahaa Kom/ Gazahany Ayyaaleew kan ta’an akka jedhaniitti qabeenya poolisii Oromiyaa waliin qabu keessa kolleejjjin Poolisii Oromiyaa tokko waan ta’eef deeggarsa nurraa eeggamuu hunda taasiisnee waliin hojjenne biyyaa fi naannoo keenya akkasumas Godinaa fi Magaalaa keenya sodaa yakkaa kamiyyuu irraa bilisa goone waliin hojjechuuf qophiidha jedhaniruu.

Saganta kana irrattis Itti /A/Darektara ol'aana Akkaadaamii Koolleejjii Poolisii Oromiyaa kan ta’an kom/Asaamminoo Abdiisatiin hojjiwwan gurgudoo Kolleejjii poolisii Oromiyaatiin raawwatamani fi waa’e guddinna Kolleejjii Poolisii Oromiyaa sadarkaa kam irra akka jiru barreeffama gabaabaa dhiyeessaniru.

400207100231 165280

400208500890 154300

400186200864 161859

400187700352 158570

400149600279 396445

KPO (Caamsaa 01,2013 )Koolleejjiin Poolisii Oromiyaa poolisoota Humna Addaa Oromiyaa yeroo 31ffaaf leenjiisaanii ture Wiirtuu leenjii Poolisii Bulbulaatti har'a eebbiseera.Sirna eebbichaarratti pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimalliis Abdisaa dabalatee, hoggaantoonni olaanoo naannichaa argamaniiru.183881566 1180734015682060 371623993267670427 n183637679 4472821399396659 2741309603805131176 n183606339 1180734122348716 3072632652998290761 n183593389 1180734179015377 6478105421536921901 n183560876 4472821692729963 629059040940998084 n

Hordoftoota Amantaa kiristaanaa Hundaaf

Baga Ayyaana sooma hiikkaa (Faasikaa) Bara 2013 ttin isiin gahee!! Koolleejjiin Poolisii Oromiyaa nageenya Naannoo keenyaa mirkaneessuf miseensota Poolisii lammii isaaf wabii fi Gaachan ta'ani nageenya Ummaata isaaf halkani fi guyya hojjatan yeroo yeroon barsiisee leenjisee hojiiti boobbasa kan jirudha.Miseensota Poolisii Oromiyaa Bakka adda addati argamuun Dirqama Mootummaan isinitti kenne bahaa jirtan  Bakka jirtaniti  baga geessan jecha Miseensota koolleejji keenyaa, Hojjetoota siviili, Baga jala bulti Ayyaana soma hikaatin isiin gahee .Ayyaana kana yeroo kabajinuti dhukkuba Adunyaa raasaa jiru Vaayrasii koronaa (Covid-19)  irraa ofi fi Uummata keenya baraaruun of eegganoo cima gochun Ayyaana kana akka dabarsitan ergaa isiniif dabarsaa.

                                           Irraa deebi'uun  baga geessan!!

                                         Gar/komishinar Tolchaa Magarsaa
                           Daarektera Ol'aanaa kolleejjii Poolisii Oromiyaa.
komiiishiner

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti, waltajjii Leenjii tooftaa Loltummaa miseensota leenjii Haromsaaf Komishiinii Poolisii Oromiyaa irra simatee leenjisaa   ture  bakka qondaaltonni ol'aanoo  komishiini Poolisii Oromiyaa fi kolleejjii Poolisii Oromiyaa  argamanitti eebbisiise jira.13photo 2021-04-30 10-14-23

Koolleejjii Poolisii Oromiyaa leenjii hojjettoota miseensa eegumsa dhaabbata eegumsa Bineensa fi Bosona Itiyoophiyaa Naannolee biyyatti hunda keessaa dhufanii baay'inni isaani 100 ta'aniif leenjii baatii tokkoof fudhataa turan xumuruun guyyaa har'aa bakka qondaaltoni federaala fi Oromiyaa jiranitti eebbifaman

11111

172868485 1167488880339907 4353983104498308399 n2222

444443333Leenjin cimsannaa hooggansaa kennamaa ture xumurame.

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Waltajjiin Leenjii tooftaa loltummaa Poolisii Awash-Bishoollati qondaaltota fi miseensota Koomishinii Poolisii Oromiyaa irra simate Leenjii cimsannaa hoogganummaadhan Leenjisa ture guyyaa har'aa sirna hoo'adhaan eebbise jira.

Leenjin kana kennuun kan barbaachiseef hooggansa kamiyyuu bakka jirutti Uummataa fi Mootummaa isaa akka tajaajiluuf leenjiidhan Hooggansa ga'eessuu barbaachisaa ta'ee argame jira jedhan Darekteerri Ol'aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa G/komishinaraa Tolchaa Magarsaa .Itti dabaluunis eebbifamantonni guyyaa har'aa eebbifamtan leenjii waltajjii leenjitti fudhatan kana gara hojii qabatamaatti jijjiirudhaan Ol'aantummaa seeraa kabachiisudhaan gaachana Uummata Oromoo ta'uu keessan hojiidhan agarsiisuu qabdu jedhan.

Sirna kanarratti keessummaa kabajaa ta'uudhan kan argaman It/A/Komishinii Hu/Addaa Poolisii Oromiyaa fi hoogganaan damee leenjii G/komiishinara Gannanoo Xibabuu qajeelfama hojii dabarsaniin akkuma gootummaa abbootii keenya Jen.Taaddasaa Birruu, Jen.Waaqoo Guutuu,Abishee Garbaa fa'a irraa dhaalle bu'uura godhachuun Ol'aantummaa seeraa mirkaneessitanii Naannoo keenya fi biyya keenya tasgabbooftuu taasisuun Imaanaa Mootummaa fi Uummanni isinitti kenne karaa bilchina qabuun Miseensota hooggansa qajeellotiin akka tajaajiltan ergama dachaa kan qabdan ta'uu dhaaman .

Hoogganaa waltajjichaa kan ta'an kom Damissee Laggasaa gabaasa leenjii dhiyeessaniin Leenjifamtoonni mata duree adda adda irratti kan leenji'aa turanii fi keessumattuu qaaman ,sammuu fi naamusaan kan fudhachaa turaniidha jedhan. Dhumarrattis leenjifamtoota qabxii ol'aanaa fidaniifis waraqaan ragaa laatameraaf.1

211174555769 1166923693729759 4116795978580668679 nfinalKolleejjiii Poolisii Oromiyaa Poolisoota Humna addaa gargaarsa yaala fayyaa duraatin leenjisaa ture eebbisiisee jira.

Leenjifamtoonni kunis ergama dachaa qabaachuu isaanii Daarekterri ol’aanan Kolleejjii Poolsii Oromiyaa Gargaaraa KomoshineraaTolchaa Magarsaa eebbifamtootaf ergaa dabrsaniin, ogummaa dabalataa fudhattan kana amanamummaa fi naamusa hojii kun barbaadun miseensa fi ummata keessan tajaajiluun dirqama dachaa kana bahuu qabdan jedhan.
Keessummaa kabajaa ta’anii sirnicha irratti kan argaman Itt/A/ Komishineraa komishinii Poolisii humna addaa Oromiyaa fi Hoogganaan damee leenjii G/Komishineraa Gannanoo Xibabuu qajeelfama hojii kennaniin Poolisiin ol’aantummaa seeraa fi nageenya naannoo mirkaanessuf dursa fayya qabeessaa ta’uu qaba. Isinis eebbifamtoonni guyyaa har’aa hanqina gama ogeessatiin qabnu furuun miseensota keenyaa tajaajila gahaa akka kennitan jechuun dhaaman. Dhuma irrattis leenjifamtoota qabxii ol’aanaa galmeessisaniif badhaasni kenname jira.
1

243Inistitiyuutii Leenjii idilee fi Ogummaa Poolisii Too'attoota nageenya tiraafika sirna hoo'aa ta'een eebbisisee jira.

Inistitiyuutii Leenjii idilee fi Ogummaa Poolisii Sanqaleetti komishiniin Poolisi Oromiyaati fi Kolleejiin Poolisii Oromiyaa waliin ta'uun miseensota Poolisii 692 Ogummaa too'attoota nageenya tiraafika guyyaa har’aa sirna hoo'aa ta'een eebbisisee jira. Daariikteerri ol’aanan Koolleejjii Poolisii Oromiyaa G/Komiishinaraa Tolchaa Magarsaa balaa tiraafikaa yeroo dhaa gara yerootti dabalaa lubbuu lammiilee gaaga’aa jiru hambisuuf ‘too’attoota sochii tiraafikaa irraa hojii guddaan akka eegamu ibsan. Isiniis kanuma hubachudhan leenjii isinii kenname gara hojitti jijjiirudhaan gaachana ummata Oromiyaa ta’uu keessan irra deebidhaan akka mirkaneessitan abdi guddaa isin irra qabna jedhan.

Keessummaan kabajaa guyyaa har’aa komishini Poolisii Oromiyaatti komishinarri komishini Poolisi idilee Itt/A/ Komiishinara Jeneraalaa fi Komiishinarri, komiishinii Poolisii idilee Oromiyaa Musxafaa Kadir eebba kana irratti argamuun erga dabarsaniin, Balaa tiraafikii guyyaa irraa guyyaatti dabalaa lubbuu,qaamaa fi qabeenyaa qaqqabsiisaa jiru kana hambisuuf hanqinootaa fi harcaatii yeroo ammaa hojii irratti mul’achaa jiru fooyyeessuudhan miidhaa ga’aa jru kana karaa guutuu ta’een qolachuu qabdu jedhan. 1

4

5

Kilabii kubbaa miilaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa tapha liigii Oromiyaa ramaddii “F” Magaalaa Ciroo irratti gaggeeffame irratti taphaan lammaffaa bahuun Meedaaliyaa Meetii fi naamusaan geeba argataniif simannaa taasisuun taphattoota sochii caalmaa agarsiisaniif badhaasni onnachiiftun Daareektara ol'aanaa KPO G/Komishineraa Tolchaa Magarsaatin kennamee jira. Taphattoonnis geeba fi Meedaaliyaa argatan hooggana Koolleejjichaaf kennanii jiru.273605596 1364547290634064 281619837145443488 n273713748_1364547370634056_3283007841101728369_n.jpg273849724 1364547287300731 7054124623942927877 n

Koolleejjin Poolisii Oromiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii Fooreensikii Biyyoolessaa biyya Hindii waliin walii galtee michoomaa waliin hojjechuu mallatteesseera.

Haala baruufi barsiisuu ammayyeessuudhaan leenji’aan koollejji poolisii oromiyaa haala qabatamaa ta’een hubaachuudhaan adeemsa qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa dhaqqabamaa fi si’aayinaan uummanni waan poolisii irraa bu’aa guddaa galmeessuuf kan gargaaru ta’uu Itt/A/ Komishineraa fi Hogganaan Damee qoraannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Gargaara Komishineraa Girmaa Galaan Sirnicha irratti argamuun hubachiiisaniiru.
Daarikterri Ol’aanaan Koolleejji Poolisii Oromiyaa Gargaara Komishinera Tolchaa Magarsaa erga sirna mallattoo waliigaltee raawwatanii booda erga dabarsaniin Poolisiin Oromiyaa technology waliin adeemuun sirna haqa biyya keenyaa fooyyeessuu keessatti walittii dhufeenyi NFSU (National Forensic Science University) kun gahee ol’aana qaba jedhan.
Gara fuulduraattis Muuxannoo wal jijjiiruu, Leenjii gaggabaaba, Leenjii dheeraa yuunivarsiitichi nuuf kennuu waada nuuf galeera, kanaaf jabaannee carraa argame kanatti poolisin oromiyaa akka fayyadamuuf hojii nurraa eeggamuu hojjachuu qabna jechuun dhaamaniiru daarikterri ol’aanan Yuunivarsiitii NFSU (National Forensic Science University) kan ta’an Vice chaansilarii Dr.J.Myas walii galte kun gara fuulduraattis koolleejji poolisii oromiyaa gargaaruuf kan dandeessisu ta’u ibsuun roga hundaan deeggarsi NFSU (National Forensic Science University) taasisu cimee itti fufa jedhan.

1

23581012oro polKolleejjii Poolisii Oromiyaa Ejensii Dhaabbata Barnoota Ol’aanoo HERQA irraa sagantaa Maastersii ykn Digirii lammaffaa gosa barnoota Criminology and Criminal Justice System beekamtii guutuu argachuu isaa Daarikterri ol’aanan Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishenera Tolchaa Magarsaa ibsaniiru .
Dabalataanis Kolleejji Poolisii Oromiyaa Loogoo ykn Aasxaa Kolleejjichaa jijjiiramuu isaa beeksisaniiru.
html

 

 Kolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Taayitaa Misooma fi Eegumsa Bosonaa Sanada Walii galtee (MOU) Waliin Hojjachuu Malllatteessan

Yakka qabeenya uumama biyya keenyaa irratti raawwatu ittisuuf dhaabbilee Mootummaa waliin Qindominaan Hojjachuun murteessa dha jedhan Daarekterri Ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishinaraa Tolchaa Magarsaa.  kaayyoon Poolisii yakka ittisuu fi ol’aantummaa seera mirkaneessudha. Kanaaf walii galteen waliin hojjachuu Abbaa Taayita Eegumsaa fi Misooma Bosonaa fi Bineeldota Itiyoophiyaa Waliin taasifame kun yakka qabeenya uumamaa irrati gahuu karaa qindoomina qabuun ittisuuf ni gargaara jedhan.
 Gara fuuldurattis sirna barnoota keenya keessatti waa’ee bineensa bosonaa, waa’ee yakkoota qabeenya uumamaa irratti raawwatamu bocuun leenjiin Poolisii keenyan ni kennama jedhan.
Daarekterri Ol’aana Abbaa Taayita Eegumsa fi Misooma Bineens Bosona Itiyoophiyaa obbo Kumarraa Waaqjijaraa akka jedhanitti Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa waliin qindoominaan hojjachuun leenjii yeroo tokkoof qofa osoo hin taane waggaa guutuu waliin hojjachuuf qajeelfamoota fi dambiilee eegumsa bineensa bosona hojii irra oolchuf kan nu gargarudha. Gara  fuulduraattis Reenjarsoota keenya leenjisuu qofa osoo hin taane iddoo hojiitti hordoffiin barsiisuu Kolleejjiin akka godhan walii galteen ni gargaara jedhan.Gama biraatin sirna kana irratti kan argaman Daarektera ol’aana ILQSO fi miseensa boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa obbo Tasfaayee Booressaa akka jedhanitti erga akka dhaabbataatti dhaabbatee kaasee hojiilee boonsa hojjachaa turuu isaa kaasun dhaabbata guddaa akka abbaa taayitaa eegumsa fi misooma bineensa bosonaa waliin uumun isaa yakka qabeenya uumamaa irratti raawwataman ittisuuf yoo yakki raawwatames qoratanii qaamota seeratti dhiyeessun hubannoo qabsiisu fi qamoota eegumsa bineensa bosonaa irratti bobba’anis leenjisuuf kan isa cimsu erga jedhani bood walii galticha akka hojitti jijjiirtan jechuun dhaamsa isaani dabarsan.
245390985 1286048525150608 7719630670318767930 n

245379403 1286047001817427 3195035106315078101 n

Birmadummaa  Guutuun Boqonnaa Haaratti olka’iinsa Alaabaa Keenyaf

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaatti guyyaa ayyaana   Alaabaaa akka biyyaatti yeroo 14ffaaf kabajamu ilaalchisee Qodaaltota, miseensota fi barattoota Kolleejjichaatin sirna hoo’aa ta’een kabajame oolee jira.
Alaaban bakka bu’aa biyyaa ta’e agarsiistu yookin calaqqee walabummaa fi birmadummaa biyya tokkooti.  Ibsitu mallattoo gootumatis. Biyyi tokko biyya jedhamtee kan beekamtu ummata Mootummaa, daangaa murtaa’ee fi walabummaa yoo qabaattedha. Kanaaf nutis mallattoo biyya kana dhaloota dhalootatti yeroo dabarsinu injifannoo dhan dabalaa akkasumas maalummaa Alaabaa keenyaa egeree boriitif yeroo dabarsinutti jaalala biyyaaf qabnu barsiisun jaalala biyyaa akka qabaatanitti guddisuun nurraa eegama jechuun Daarekterri Ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishinaraa Tolchaa Magarsaa dhaamani jiru

photo 2021-10-11 02-05-38photo 2021-10-11 02-05-52photo 2021-10-11 02-05-47

Baga Booqaa Birraa Bara 2014 tiin siniin gahe

photo 2021-09-12 23-20-00

Qondaaltotaa fi Miseensota Koolleejjii Poolisii Oromiyaa, Institiyuutii leenjii Oggummaa poolisii, waltajjii leenjii Poolisii Idilee,Waltajjii Leenjii Tooftaa loltummaa fi Waraanaa,Hojjetoota Siviilii hunda duraan dursee Baga Booruu Gannaa Nagaan Baatanii Booqaa Birraa Bara 2014 tiin Isin Gahe. Barri 2013 akka Koolleejjii Poolisii Oromiyaatti,Bara bu’aa bayii hedduu keessa dabarree dirqamoota gurguddoo Mootummaan nutti kenne karaa guutuu ta’een xumurree bu’aa Milkaa’aa fi cululuqaa itti galmeessisiisneedha.

Argannoon bu’aa cululuqaa kana keessatti Qondaaltonni, Barsiisonni fi Leenjistoonni akkasumas Miseensonni Koolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Hojjettoonni Siviilii Tokkummaa, Jaalalaa, fi Qindoomina guddaadhaan walitti Itituun gahee mataa isaaniii osoo humna isaanii hin qusatin karoora koolleejjichi qabate galmaan gahuuf waan mirkaneessaniifi. Kanaaf Hawaasa Mooraa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa Hunda Maqaa Kootii fi Maqaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaatiin Bu’aa argame kanaaf Galatoomaa jechuun fedha.

Barri Haaraan 2014’n Kun,

  • Bara Tokkummaa Fi Jaalalli keenya akka sibiilaatti jabaatee ergamoota gurguddoo Mootummaan nutti kenne kara bilchina qabuun bahuudhaf itti qophoofnu.
  • Bara Qindoominni miseensotaa fi qondaaltota koolleejjii keenyaa walitti Ititee akka haphee walqabatee Hojii Boonsaaf itti qophoofnu
  • Bara bu’aa cululuqaa Caalmaa galmeessuuf itti karoorfannu.
  • Seenaa guddina hawaasaa irraa akka hubatamuu danda’utti sochii hariiroo hawaasaa naga-qabeessa gochuu fi amala namoota dhuunfaa sirreessuuf yeroo adda addaatti mootummaan seerota gara garaa baasee hojiirra oolchaa jiru,humna poolisii hubatee seericha hojiirra oolchu qarree (leenjisnee) baasuuf yeroo itti of qopheessinu,walumaa galatti,Bara Ejjennoon keenya lalisee hiddi isaa latee lafa qabatee, Dirqamoota Mootummaan nutti kenne kamiyyuu karaa caalmaa ta’een itti galmeessinu, Leenjii qulqullina qabu kennuun Naannoo keenya bira darbee sadarkaa biyyaatti humna filatamaa waamichi yoo taasifameef Injiffannoo caalmaa galmeessee Maqaa saba keenyaa waamsisu, Oomishuuf Of haa qopheessinu jechaa, Barri 2014 Kan Nagaa, Gammachuu, fi Jaalalaa kan waan hawwine hunda, galmaan itti geenyu hunda keessaniif Hawwaa, Irra deebi’uun miseensota koolleejjii poolisii Oromiyaa fi komiishinii poolisii Oromiyaatiin,Bariin Birraa kunHunda keenyaaf bara waan dandeenyuu fi karaa dandeenyu hundaan itti milkoofnu hunda keenyaaf yaa ta’u jechaa,Irra deebi’uun Baga Bara Haarawa 2014 Geessan siniin jedha.

Galatoomaa!

G/Komiishinaraa Tolchaa Magarsaa Yaadatee

Daareektara Ol’aanaa Koolleejjii Poolisii Oromiyaa

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa humna Poolisii leenjisaa ture bakka hooggantoonni ol'aanoon argamanitti sirna hoo’aa ta’een eebbisiisee jira. 

Kolleejjichi eebbifamtoota digirii marsaa 2ffaa fi qorannaa yakkaatiin immoo yeroo jalqabaatiif dippiloomadhaan eebbisiisuu isaa Daayireektarri ol'aanaa G/K/TOLCHAA MAGARSAA himaniiru. Itti aansuunis hojii nageenyaa murteessaa ta’e hojjechuu keessatti ga’een humna nageenyaa ol'aanaa ta’uu isaa hubachuun ol'aantummaa seeraa kabachiisuu irratti cimsanii hojjachaa jiraachuu ibsan. Yeroo ammaa kanatti yakkoota garagaraa yeroodhaa gara yerootti mudatu hir’isuuf karaa baratameen ittisuun rakkisaa waan ta’eef leenjii madaalawaa kennuun hundaa ol-barbaachisaa ta’uu Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa waan hubateef ogummaa garagaraa gonfachiisuun eebbisiisaa kan tureef kan jiru ta’uu G/K/TOLCHAA MAGARSAA dubbataniiru. Eebbifamtoonni digirii jalqabaa dhiiraa kudhaniif(10) dubara tokko(1) yoo ta’u qorannaa yakkaa diphiloomaadhaan immoo dhiira soddomii sagaliif(39) dubara tokko(1) , walumaagalatti leenjifamtoonni 51 ogummaa kanaan akka eebbifaman dubbataniiru. Kolleejjichi rakkoo gama nageenyatiin mudatan hambisudhaf gara fuulduraatti ogummaa garagaraatiin hanga digirii 2ffaatti ga’oomsee eebbisiisuuf hojjachaa jiraachuu isaa sirna eebbaa kanaa irratti ibsaniiruuHumna nageenyaa yeroo tokkoo qofa leenjisanii dhiisuun waan hin danda’amneef ogummaa rakkoo furuu danda’u irratti xiyyeeffachuun Kolleejjichi hojjachaa jira. eebbifamtoonni kunniinis ogummaa barataniin rakkoo nageenyaa fi ol'aantummaa seeraa kabachiisuu irratti ga’ee irraa eegamu akka ba’ataniif G/k/TOLCHAA MAGARSAA dubbataniiru. 

Sirna eebba kanaa irrattis keessummaa kabajaa bulchiinsa mootummaa Naannoo Oromiyaatti hoogganaa mana hojii abbaa alangaa walii gala Oromiyaa fi itti aanaan walitti qabaa boordii Kolleejjichaa OBBO HUSEEN USMAAN ergaa dabarsaniin hirmaannaa dubartootaa cimsuun ittisa irra darbee yakki yeroo raawwatamu seektara haqaa waliin qindoomuun qorachuun murtee haqaa kennisiisuuf waadaa keessan eegdanii amanamummaan uummata tajaajiluu qabdu. Isin eebbifamtoonni guyyaa har’aa amanamummaa fi I/gaafatamummaa dachaan isinitti kenname kana akka baatan adaraa isiniin jechuun barbaada.

 

Sirna kana irrattis kan argaman Komishinii Poolisii Oromiyaatti Itt/A/KOMISHINARAA POOLISII IDILEE fi hooganaa dame qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisaa G/komishinaraa GIRMAA GALAAN kenniinsa gulantaa erga kennanii booda jabaannee haqaan haqa uummata keenyaa barbaaduu qabna jedhan. Baratoota qabxii ol'aana galmeessisaaniifis sirni badhaasaa raawwatameera.photo 2021-08-13 06-02-34photo 2021-08-07 05-46-53photo 2021-08-07 05-54-03photo 2021-08-07 05-55-59photo 2021-08-13 06-02-43photo 2021-08-07 05-41-55photo 2021-08-07 05-34-44photo 2021-08-07 04-10-49

 photo 2021-08-07 05-43-42photo 2021-08-07 05-41-16Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Leenjii Dandeettii Raawwachiisummaa manneen Leenjii hunda dabalatee kennamaa ture Raawwatame jira.

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Dandeettii Raawwachiisummaa Qondaaltotaa fi miseensotaa cimsuuf Mata duree Gaggeessummaa( Leadership) fi naamusa Poolisii(Police ethics)Jedhu irrati Ogeessota Yuunivasiiti Arsii irraa dhufaniin kennamee jira. Sirna Leenjii kana hasawa baniinsa kan nuuf saaqan Daarekteera Ol'aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa G/Komishiner Tolchaa Magarsaa yeroo, yeroon qondaaltota fi miseensota dhaabbatichaa qaruun akka yeroo waalin of gahoomsan gochuuf gahee Ol'aanaa waan qabuuf Leenjii akka kanaa kun gara fuulduraas kan cimee itti fufuudha jedhan. Qondaaltonni fi miseensonni Kolleejjiichaas Leenjii akka kanaa Haala yeroo eeggatee nuuf kennamuun daran cimee itti fufuu qaba jechuun yaada isaani ibsaaniru.

207145093 1215298955558899 130686459669094824 n

211480972 1215298962225565 1199683250766521333 n209593388 1215298772225584 5948129469834116482 n209046204 1215298915558903 7693885730067117120 n

209341250 1215299008892227 439705315771127313 nKolleejjii Poolisii Oromiyaa Mata Duree Leenjii Haala Yeroo Fi Gahee Poolisii Jedhu Irratti Mariin Gaggeesee.

Daarektera ol’aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Gar/Komishineraa Tolchaa Magarsaa keessummoota baga nagaan dhuftan jechuun sagantaa baniinsa taasisuun Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Yeroo kamiiyyuu caalaa Nageenya naannoo kabachiisuu irra darbee nageenyi biyya keenya akka galma ga’uuf Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa shoora Ol’aanaa taphataa jira jechuun ibsan.

Itti aansun Barreffama gabaabaa Utubaalee nageenya haala qabatamaa addunyaa fi gahee Poolisii jedhu Gar.Prof. Insp/ol Fiqaaduu Taaffasaatin dhiyaate irratti Pirezadaantii Yuuniversiitii ASTU Dr. Lammii Guutaa fi Bulchaa Bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo barreeffama kana irratti Miseensota Kolleejjii Poolisii Oromiyaa waliin marii bal’aa taasisanii jiru

Gama biraatin immoo Guyyaan har’aa guyyaa addaa ta’ee galma’ee jira. Kunis dhaadannoo harka tokkoon nageenya keenyaa eegachaa harka tokkoon immoo misooma biyya keenyaa ni deeggarra jedhuun bittaan Boondii Marsaa 3ffaa Qarshi 2,164,034 ( Miliyoona lamaa fi kuma dhibba tokkoo fi kuma jaatamii afurii fi soddomii afur) Qondaaltota, miseensota fi hojjeetotaa siivili kolleejjii poolisii oromiyaatin bitamee jira. Daarektari Ol’aana Kolleejji Poolisii Oromiyaas ergaa dabarsaniin Miseensi keenya yeroo kamiiyyuu caalaa yeroo aammaa kanatti gaachana saba isaa ta’ee nageenya naannoo isaatif kan dhaabbataa jiruu dha. Haa ta’uu malee yeroo ammaa kana jala bultii filannoo biyyooleessaa marsaa 6ffaa akka biyyaa keenyatti geggeeffamuuf qophiin xumurametti Bittaa boondii Hidha laga Abbaayaa tiif bituun keessan guyyaa biroo irraa kan adda isa taasisuudha jedhan.

Daarekterri ol’aanaa instiyuutii leenjii qaamolee haqaa fi qorannaa seera Oromiyaa fi miseensa boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Obbo Tasfaayee Booressaa gaheen Pooliisii akkuma biyyaa tokkoof ol’aana ta’ee mariin kunis murteessa fi gara fulduraattis cime itti fufuun hojiittii hiikamuu qaba jedhan. Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa hojii nageenya cinaatti hidha laga Abbaayaaf bittaa boondii gochuun keessan hojii nama boonsuu fi akka biyaatti fakkeenyummaa gaarii qabuudha jedhan.

Dhuma irrattis Daarekterri ol’aana Kolleejjii Poolisii Oromiyaa raagaa boondii kana waajjira hidha haaromsa laga Abbaayaa damee Oromiyaa tif Aaddee Qonjiiti Baqqalaatti kennamee jira.

200731861 1205447859877342 5499225504320109185 n

201009216 1205447853210676 7522358183816358849 n

202310518 1205448256543969 6374850175246883605 n

2471577

 

201128542 1205447976543997 3339351165864322830 n

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa gabaasa raawwi kurmaana 3ffaa fi karoora tarsiimoo’aa wagga 10nii boordif dhiyeessun irratti mar’atanii jiru. Raawwin Kolleejjichaas kan nama boonsu ta’uu isaa Itt/A/walitti qabaa Boordii Kolleejjii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa alangaa walii gala Oromiyaa Obboo Huseen Usmaan hubachiisun Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa dirqamaa fi imaana ummataa Oromoo fi Mootummaa Naannichatin itti kenname karoora guutuu ta’een bahachuuf barumsaa fi leenjii qulqullina qabu kennuun humna nageenya wabii ummata Oromoo ta’e daran oomishuu qaba jedhan. Waltajjii kana irratti kan argaman Kom/Jeneraala Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa sadarkaa isaa guddisuuf yeroo kamiiyyuu caalaa komishiniin Poolisii oromiyaa deeggarsa isaa irraa barbaadamu kan godhu ta’uu isaani ibsanii jiru. 

197328250 1198879993867462 3385712719198727847 n

197513535 1198879253867536 5405509767433119356 n

197984072 1198880000534128 8276617538372156443 n

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Dhaabbattoota Afur Wajjiin Sanada Waliigaltee Michooma Waliin Hojjechuu Mallatteessee

Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Sanada Waliigaltee (MOU) Institiiyuuti Leenjii qaamolee haqaa fi qorannaa seera Oromiyaa, Yuunivarsiiti Naannoo Oromiyaa, Qajeelcha Poolisii Godina shawaa Bahaa fi Qajeelcha Poolisii Magaalaa Adaamaa waliin Sanada Waliigaltee waliin hojjechuu waliif mallatteesani jiru.

Sirna kana irratti Daarektara Ol'aana kolleejjii Poolisii Oromiyaa kan ta’an Ga/komishineraa Tolchaa Magarsaa Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa yeroodha yerootti humna dandeetti raawwachisummaa isaa guddisuuf dhaabbilee garaagara waliin hojjechuun murteessadha. Jechuun dhaabbattoota kana waliin sanada waadaa waliin hojjechuu waliif mallatteessaniruu.   Yeroo ammaa kana biyyi tokko akka guddattu kan taasisu keessaa inni tokko yoo qaamni nageenyaa kun guddina biyyaaf wabii ta'uu yoo danda'e qofa. Guddina kanaaf immoo Wabii ta'uu kan danda’u haalli jijjiirama Addunyaan keessa jirtu waliin deemudhaaf keessumattuu dhaabbilee barnoota ol'aanoo xiyyeeffannoo guddaa argate akka biyyaattis ta'ee akka gaanfa Afirikaatti dorgomaa ta'ee biyya kana sadarkaa barbaadamuun ga'udhaaf qajeelcoota Bu/ma/ Adaamaa fi Shawaa Bahaa Hojiimaataa Poolisiitiin Moodeela taasiisne /centreof excellency/ taasiisuun muuxxannoowwan gaggaarii argaman babl’isuun akka nu gargaaruuf waliigalteen har’a waliiif mallatteesinu kun barbaachisaa ta'ee argame jira.

Obbo Tasfayee Booreessaa Daarektara ol’aanaa Instituyuti Leenjii qaamolee haaqa fi qo rannaa seeraa Oromiyaa Duraan dursee sagantaa kana qopheessuu keessaniif galata qabdu jechuudhan yeroo kamiiyyuu caalaa waliin ta'anii ,waliin mari'tanii hojjechuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu Kolleejjin Poolisii Oromiyaa fakkeenyumaa , wabii sabaa ta'uusaa hojiin kan agarsiisaa jiru waan ta'eef nutis qaama kana waliin hojjechuuf har’a Sanada waliigaltee waliif mallatteessuu keenyaaf heddu gammanneera jedhan. Gara fuladuraattis deeggarsa barbaachisuu hunda taasisuuf waadaa galaniruu.

Itti /Pireezidaantii Yuunivarsiiti Naannoo Oromiyaa Dr. Kokab Dammaqaa Sagantaan kun Kolleejjii Poolisii Oromiyaatiin Qophaa’u isaa Kolleejjiin Poolisii Oromiyaa Akka dhaabbata barnoota Ol’aannoo tokkootti barumsaa fi leenjii, qu’annoo fi qoraannoo akkasumas kenna tajaajila hawaasummaa keessatti adeemsifamuuf gahee isaa akka bahuu isa kan dandeesisuu ta’uu fi waliin hojjechuun caalamaatti galam akka biyyaattiis ta’e akka naannootti qabamee yeroo gabaaba keessatti galmaan gahuuf kan nu dandeessisuudha.

Daarektara Qa/ Poolisii Bu/ma/Adaamaa Kom/ Mangistuu Ijaaraa fi Itti/Daareektara qorannaa yakkaa Qa/Poo/ Go/Sh/Bahaa Kom/ Gazahany Ayyaaleew kan ta’an akka jedhaniitti qabeenya poolisii Oromiyaa waliin qabu keessa kolleejjjin Poolisii Oromiyaa tokko waan ta’eef deeggarsa nurraa eeggamuu hunda taasiisnee waliin hojjenne biyyaa fi naannoo keenya akkasumas Godinaa fi Magaalaa keenya sodaa yakkaa kamiyyuu irraa bilisa goone waliin hojjechuuf qophiidha jedhaniruu.

Saganta kana irrattis Itti /A/Darektara ol'aana Akkaadaamii Koolleejjii Poolisii Oromiyaa kan ta’an kom/Asaamminoo Abdiisatiin hojjiwwan gurgudoo Kolleejjii poolisii Oromiyaatiin raawwatamani fi waa’e guddinna Kolleejjii Poolisii Oromiyaa sadarkaa kam irra akka jiru barreeffama gabaabaa dhiyeessaniru.

400207100231 165280

400208500890 154300

400186200864 161859

400187700352 158570

400149600279 396445

KPO (Caamsaa 01,2013 )Koolleejjiin Poolisii Oromiyaa poolisoota Humna Addaa Oromiyaa yeroo 31ffaaf leenjiisaanii ture Wiirtuu leenjii Poolisii Bulbulaatti har'a eebbiseera.Sirna eebbichaarratti pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimalliis Abdisaa dabalatee, hoggaantoonni olaanoo naannichaa argamaniiru.183881566 1180734015682060 371623993267670427 n183637679 4472821399396659 2741309603805131176 n183606339 1180734122348716 3072632652998290761 n183593389 1180734179015377 6478105421536921901 n183560876 4472821692729963 629059040940998084 n

Hordoftoota Amantaa kiristaanaa Hundaaf

Baga Ayyaana sooma hiikkaa (Faasikaa) Bara 2013 ttin isiin gahee!! Koolleejjiin Poolisii Oromiyaa nageenya Naannoo keenyaa mirkaneessuf miseensota Poolisii lammii isaaf wabii fi Gaachan ta'ani nageenya Ummaata isaaf halkani fi guyya hojjatan yeroo yeroon barsiisee leenjisee hojiiti boobbasa kan jirudha.Miseensota Poolisii Oromiyaa Bakka adda addati argamuun Dirqama Mootummaan isinitti kenne bahaa jirtan  Bakka jirtaniti  baga geessan jecha Miseensota koolleejji keenyaa, Hojjetoota siviili, Baga jala bulti Ayyaana soma hikaatin isiin gahee .Ayyaana kana yeroo kabajinuti dhukkuba Adunyaa raasaa jiru Vaayrasii koronaa (Covid-19)  irraa ofi fi Uummata keenya baraaruun of eegganoo cima gochun Ayyaana kana akka dabarsitan ergaa isiniif dabarsaa.

                                           Irraa deebi'uun  baga geessan!!

                                         Gar/komishinar Tolchaa Magarsaa
                           Daarektera Ol'aanaa kolleejjii Poolisii Oromiyaa.
komiiishiner

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti, waltajjii Leenjii tooftaa Loltummaa miseensota leenjii Haromsaaf Komishiinii Poolisii Oromiyaa irra simatee leenjisaa   ture  bakka qondaaltonni ol'aanoo  komishiini Poolisii Oromiyaa fi kolleejjii Poolisii Oromiyaa  argamanitti eebbisiise jira.13photo 2021-04-30 10-14-23

Koolleejjii Poolisii Oromiyaa leenjii hojjettoota miseensa eegumsa dhaabbata eegumsa Bineensa fi Bosona Itiyoophiyaa Naannolee biyyatti hunda keessaa dhufanii baay'inni isaani 100 ta'aniif leenjii baatii tokkoof fudhataa turan xumuruun guyyaa har'aa bakka qondaaltoni federaala fi Oromiyaa jiranitti eebbifaman

11111

172868485 1167488880339907 4353983104498308399 n2222

444443333Leenjin cimsannaa hooggansaa kennamaa ture xumurame.

Kolleejjii Poolisii Oromiyaatti Waltajjiin Leenjii tooftaa loltummaa Poolisii Awash-Bishoollati qondaaltota fi miseensota Koomishinii Poolisii Oromiyaa irra simate Leenjii cimsannaa hoogganummaadhan Leenjisa ture guyyaa har'aa sirna hoo'adhaan eebbise jira.

Leenjin kana kennuun kan barbaachiseef hooggansa kamiyyuu bakka jirutti Uummataa fi Mootummaa isaa akka tajaajiluuf leenjiidhan Hooggansa ga'eessuu barbaachisaa ta'ee argame jira jedhan Darekteerri Ol'aanaa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa G/komishinaraa Tolchaa Magarsaa .Itti dabaluunis eebbifamantonni guyyaa har'aa eebbifamtan leenjii waltajjii leenjitti fudhatan kana gara hojii qabatamaatti jijjiirudhaan Ol'aantummaa seeraa kabachiisudhaan gaachana Uummata Oromoo ta'uu keessan hojiidhan agarsiisuu qabdu jedhan.

Sirna kanarratti keessummaa kabajaa ta'uudhan kan argaman It/A/Komishinii Hu/Addaa Poolisii Oromiyaa fi hoogganaan damee leenjii G/komiishinara Gannanoo Xibabuu qajeelfama hojii dabarsaniin akkuma gootummaa abbootii keenya Jen.Taaddasaa Birruu, Jen.Waaqoo Guutuu,Abishee Garbaa fa'a irraa dhaalle bu'uura godhachuun Ol'aantummaa seeraa mirkaneessitanii Naannoo keenya fi biyya keenya tasgabbooftuu taasisuun Imaanaa Mootummaa fi Uummanni isinitti kenne karaa bilchina qabuun Miseensota hooggansa qajeellotiin akka tajaajiltan ergama dachaa kan qabdan ta'uu dhaaman .

Hoogganaa waltajjichaa kan ta'an kom Damissee Laggasaa gabaasa leenjii dhiyeessaniin Leenjifamtoonni mata duree adda adda irratti kan leenji'aa turanii fi keessumattuu qaaman ,sammuu fi naamusaan kan fudhachaa turaniidha jedhan. Dhumarrattis leenjifamtoota qabxii ol'aanaa fidaniifis waraqaan ragaa laatameraaf.1

211174555769 1166923693729759 4116795978580668679 nfinalKolleejjiii Poolisii Oromiyaa Poolisoota Humna addaa gargaarsa yaala fayyaa duraatin leenjisaa ture eebbisiisee jira.

Leenjifamtoonni kunis ergama dachaa qabaachuu isaanii Daarekterri ol’aanan Kolleejjii Poolsii Oromiyaa Gargaaraa KomoshineraaTolchaa Magarsaa eebbifamtootaf ergaa dabrsaniin, ogummaa dabalataa fudhattan kana amanamummaa fi naamusa hojii kun barbaadun miseensa fi ummata keessan tajaajiluun dirqama dachaa kana bahuu qabdan jedhan.
Keessummaa kabajaa ta’anii sirnicha irratti kan argaman Itt/A/ Komishineraa komishinii Poolisii humna addaa Oromiyaa fi Hoogganaan damee leenjii G/Komishineraa Gannanoo Xibabuu qajeelfama hojii kennaniin Poolisiin ol’aantummaa seeraa fi nageenya naannoo mirkaanessuf dursa fayya qabeessaa ta’uu qaba. Isinis eebbifamtoonni guyyaa har’aa hanqina gama ogeessatiin qabnu furuun miseensota keenyaa tajaajila gahaa akka kennitan jechuun dhaaman. Dhuma irrattis leenjifamtoota qabxii ol’aanaa galmeessisaniif badhaasni kenname jira.
1

243Inistitiyuutii Leenjii idilee fi Ogummaa Poolisii Too'attoota nageenya tiraafika sirna hoo'aa ta'een eebbisisee jira.

Inistitiyuutii Leenjii idilee fi Ogummaa Poolisii Sanqaleetti komishiniin Poolisi Oromiyaati fi Kolleejiin Poolisii Oromiyaa waliin ta'uun miseensota Poolisii 692 Ogummaa too'attoota nageenya tiraafika guyyaa har’aa sirna hoo'aa ta'een eebbisisee jira. Daariikteerri ol’aanan Koolleejjii Poolisii Oromiyaa G/Komiishinaraa Tolchaa Magarsaa balaa tiraafikaa yeroo dhaa gara yerootti dabalaa lubbuu lammiilee gaaga’aa jiru hambisuuf ‘too’attoota sochii tiraafikaa irraa hojii guddaan akka eegamu ibsan. Isiniis kanuma hubachudhan leenjii isinii kenname gara hojitti jijjiirudhaan gaachana ummata Oromiyaa ta’uu keessan irra deebidhaan akka mirkaneessitan abdi guddaa isin irra qabna jedhan.

Keessummaan kabajaa guyyaa har’aa komishini Poolisii Oromiyaatti komishinarri komishini Poolisi idilee Itt/A/ Komiishinara Jeneraalaa fi Komiishinarri, komiishinii Poolisii idilee Oromiyaa Musxafaa Kadir eebba kana irratti argamuun erga dabarsaniin, Balaa tiraafikii guyyaa irraa guyyaatti dabalaa lubbuu,qaamaa fi qabeenyaa qaqqabsiisaa jiru kana hambisuuf hanqinootaa fi harcaatii yeroo ammaa hojii irratti mul’achaa jiru fooyyeessuudhan miidhaa ga’aa jru kana karaa guutuu ta’een qolachuu qabdu jedhan. 1

4

5

heere

r

image for peaceDeeggarsa Qondaaltota, Miseensotaa fi Hojjattoota Siivilii Koolleejjii Poolisii OromiyaatinTaasifame. 
Miseensotnii fi qondaaltotni koolleejjii Poolisii Oromiyaa, quuqamaa fi miira aantummaa Uummaataa qabuun, Uummata Naannoo Oromiyaa kanaan dura sababa Hongeetin rakkoo keessa tureef, mindaa guutuu ji’aan argatan irraa 5% qarshii 55,702.27 deeggarsa kan godhan yoo ta’u, yeroo ammaa kanattis, Uummata Oromoo rakkoo nam-tolcheetiin qe’ee isaa irraa buqqa’ee, maatiin isaa bittinnaa’ee rakkina keessa jiru kanaaf, mindaa ji’a tokko guutuu (100%) qarshii 1,215,932.13 deeggarsa gochuuf murteessanii jiru. Walumaagalatti rakkoowwan lamaan Uummata keenya quunname kanaaf qarshiin 1,271,634.40 deeggarsa taasifamee jira.

 

 

 

Page 3

 

Koolleejjichi dhaabbata barnoota ol’aanaa ta’ee hundaa’uu isaatiin  ergamawwan  gurguddoo mootummaadhaan itti kenname keessaa tokko barnoota sadarkaa ol’aanaa kennuudha. Haaluma kanaan barumsa sagantaa Dippiloomaa saayinsii poolisii kennaa jiru akkuma jirutti ta’ee, bara 2010tti sagantaa barumsaa digirii jalqabaa saayinsii poolisitiin jalqabuuf haalduree hunda xumuree qophii ta’uu isaatiin baga gammaddan baga gammadne isiniin jechuun barbaada.

Irra deebi’uun baga bara haarawaa 2010tin geenye isiniin jedha. 

Ebbifamtoota Leenjii

kaadhimamaa Qondaalaa leenjii Sartifikeettii ol`aanaa marsaa 2ffaa duraan duursee bu’aa bahii baayyee keecha dabartanii guyyaa eebba keechaniitiin bagaa isiin gahe. Isin miseensota yeroo dheeraaf tajaajila kennaa turtan waan taataniif , gumaachaa fi tattaafi mataa keechanii itti dabalamee gulantaa gara gadii jirurraa gara gulantaa qondaalummaatti yoo ceetan seeraa fi turmaata raayyaa Pooliisii Keechattii qabadan gar guddina gulantaa ce’umsaa qondaalummatti darbuu duwwaa otuu hin ta’iin, seenaa ta-naan dura dabarsitanii fi itti- gaafatamummaa bahaa turtanii oli- sadarkaa fi guddinni gulantaa qondaalummaa irraa geechaan, kabajnii fi faayidaa gulantaa kanarraa argattanii olitti itt-gaf-fatamummaan isin eeggatuu fi gaheen bahuu qabdan kan kanaan duraa olitti dacha ta’uu isaa dagachuu hin qabdaan .Dabalataa

Eebba Websaayitii kolleejjii poolisii Oromiyaa

Eebba Websaayitii kolleejjii poolisii Oromiyaa

sura ababaWeebsaayitiin deeskii odeeffannoo dhaabbataati. Kanaaf weebsaayitiin dhaabbata tokkoof baay’ee murteessaa dha. Odeeffannoo fi ragaa gahaa ta’e tokko qaamota dhimmi ilaaluuf dabarsuuf jiraachuun websaayitii gahee guddaa taphata. Akkasumas qaama biraa waliin hariiroo uumuufis ta’ee waliin hojjachuuf websaayitiin murteessaa dha. Dhabbatni tokko eessaa akka ka’ee fi eessarra akka ga’e ragaa quubsaa kennuuf websaayiitiin akka deeskii odeeffannootti gargaara.

Hundeeffama Kolleejjii poolisii Oromiyaa

Hundeeffama Kolleejjii poolisii Oromiyaa

abbadulaPoolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u, Leenjiiwwan sadarkaa sartafikeetii ogummaa adda addaa humna poolisii leenjiisuun horachuun gahee waltajjii Leenjisa Poolisii Oromiyaa Sanqalleen (Amboo) iddoo ol'aanaa qaba. Dabalataa 

 

 Ergama (Mission) Koolleejjii Poolisii Oromiyaa

Barumsa fi Leenjii Ga’umsaa Ol’aanaa gonfachisu kennuudhaan Humna Poolisii Uummataa Hirmaachisee Nageenya Naannichaa Mirkaneessuu, Heeraa fi Seera kabajee kabaachisuu baay’inaanii fi Qulqullinaan horachuu, Xinxaala fi  Qu’annoo gaggeessuudhaanYaadota haaraa burqisisuun ga’umsa fi Hojmaata Poolisii ittifufinsaan akka guddatuu    taasisuu dha. Dabalataa 

 

 

2

3

side

3

photo 2021-04-30 10-14-23

logo or

 

 

Go to top